హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 15, 2012

గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి

 ఓం గౌర్యై నమః
ఓం గిరిజాతనూభవాయై నమః
ఓం జగన్మాత్రే నమః
ఓం వీరభద్రప్రసువే నమః
ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః
ఓం కష్టదారిద్ర్యశమన్యై నమః
ఓం శాంభవ్యై నమః
ఓం బాలాయై నమః
ఓం భద్రాదాయిన్యై నమః
ఓం సర్వమంగళాయై నమః
ఓం మహేశ్వర్యై నమః
ఓం మంత్రారాధాయ్యై నమః
ఓం హేమాద్రిజాయై నమః
ఓం పార్వత్యై నమః
ఓం నారాయణాంశజాయై నమః
ఓం నిరీశాయై నమః
ఓం అంబికాయై నమః
ఓం మునిసంసేవ్యాయై నమః
ఓం మేనకాత్మాజాయై నమః
ఓం కన్యకాయై నమః
ఓం కలిదోషవిగాతిన్యై నమః
ఓం గణేశజనన్యై నమః
ఓం గుమాంబికాయై నమః
ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః
ఓం విస్వవ్యాప్తిన్యై నమః
ఓం అష్టముర్త్యాత్మికాయై నమః
ఓం శివాయై నమః
ఓం శాంకర్యై నమః
ఓం భవాన్యై నమః
ఓం మంగల్యదాయిన్యై నమః
ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః
ఓం మహామాయాయై నమః
ఓం మహాబలాయై నమః
ఓం హైమవ్త్యై నమః
ఓం పాపానాశిన్యై నమః
ఓం నిత్యాయై నమః
ఓం నిర్మలాయై నమః
ఓం మృడాన్యై నమః
ఓం మానిన్యై నమః
ఓం కుమార్త్యె నమః
ఓం దుర్గాయై నమః
ఓం కాత్యాయిన్యై నమః
ఓం కమలార్చితాయై నమః
ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః
ఓం సర్వమయ్యై నమః
ఓం సరస్వత్యై నమః
ఓం అమరసంసేవ్యాయై నమః
ఓం అమృతేశ్వర్యై నమః
ఓం సుఖసచ్చిత్సుధారసాయై నమః
ఓం బాల్యారాధితభూతదాయూ నమః
ఓం హిరణ్యయై నమః
ఓం సూక్ష్మాయై నమః
ఓం హరిద్రాకుంకుమరాధ్యాయై నమః
ఓం సర్వభోగప్రదాయై నమః
ఓం సామశిఖరాయై నమః
ఓం కర్మబ్రహ్మమయ్యై నమః
ఓం వాంచితార్థదాయై నమః
ఓం చిదంబర శరీరణ్యై నమః
ఓం దేవ్యై నమః
ఓం కమలాయై నమః
ఓం మార్కండేయవరప్రసాదాయై నమః
ఓం పుణ్యాయై నమః
ఓం సత్యధర్మరతాయై నమః
ఓం శశాంకరూపిణ్యై నమః
ఓం బగళాయై నమః
ఓం మాతృకాయై నమః
ఓం శూలిన్యై నమః
ఓం సత్యై నమః
ఓం కల్యాణ్యై నమః
ఓం సౌభాగ్యదాయై నమః
ఓం అమలాయై నమః
ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః
ఓం అఖిలాగమసంస్తుతాయై నమః
ఓం అంబాయై నమః
ఓం భానుకోటి ప్రభావత్యై నమః
ఓం పరాయై నమః
ఓం శీతాంశుకృత శేఖరాయై నమః
ఓం సర్వకాలసుమంగల్యై నమః
ఓం సామ్శిఖరాయై నమః
ఓం వేదాంతలక్షణాయై నమః
ఓం కామకలనాయై నమః
ఓం చంద్రార్కాయుత తాటంకాయై నమః
ఓం శ్రీచక్రవాసిన్యై నమః
ఓం కామేశ్వరప్త్న్యై నమః
ఓం మురారిప్రియార్దాంగ్యై నమః
ఓం పుత్రపౌత్ర వరప్రదాయై నమః
ఓం పురుషార్ధ ప్రదాయై నమః
ఓం సర్వసాక్షిణ్యై నమః
ఓం శ్యామలాయై నమః
ఓం చండ్యై నమః
ఓం భగమాలిన్యై నమః
ఓం విరజాయై నమః
ఓం స్వాహాయై నమః
ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయై నమః
ఓం దీక్షాయణ్యై నమః
ఓం సర్వవస్తూత్తమాయై నమః
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః
ఓం షోడశాక్షర దేవతాయై నమః
ఓం స్వధాయై నమః
ఓం ఆర్యాయై నమః
ఓం దీక్షాయై నమః
ఓం శివాభిదానాయై నమః
ఓం ప్రణవార్థస్వరూపిణ్యై నమః
ఓం నాదరూపాయై నమః
ఓం త్రిగుణాంబికాయై నమః
ఓం శ్రీమహాగౌర్యై నమః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...