హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 15, 2012

నవరత్నమాలికా


 
హారనూపురకిరీటకుణ్డలవిభూషితావయవశొభినీం
కారణేశవరమౌళికొటిపరికల్ప్యమానపదపీఠికామ్|
కాలకాలఫణిపాశబాణధనురఙ్కుశామరుణమేఖలాం
ఫాలభూతిలకలొచనాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౧||
 

 
గన్ధసారఘనసారచారునవనాగవల్లిరసవాసినీం
సాంధ్యరాగమధురాధరాభరణసుందరాననశుచిస్మితామ్|
మన్థరాయతవిలొచనామమలబాలచన్ద్రకృతశేఖరీం
ఇన్దిరారమణసొదరీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౨||
 

 
స్మేరచారుముఖమణ్డలాం విమలగణ్డలంబిమణిమణ్డలాం
హారదామపరిశొభమానకుచభారభీరుతనుమధ్యమామ్|
వీరగర్వహరనూపురాం వివిధకారణేశవరపీఠికాం
మారవైరిసహచారిణీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౩||
 

 
భూరిభారధరకుణ్డలీన్ద్రమణిబద్ధభూవలయపీఠికాం
వారిరాశిమణిమేఖలావలయవహ్నిమణ్డలశరీరిణీమ్|
వారి సారవహకుణ్డలాం గగనశేఖరీం చ పరమాత్మికాం
చారు చంద్రరవిలొచనాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౪||
 

 
కుణ్డలత్రివిధకొణమణ్డలవిహారషడ్దలసముల్లస-
త్పుణ్డరీకముఖభేదినీం తరుణచణ్డభానుతడిదుజ్జ్వలామ్|
మణ్డలేన్దుపరివాహితామృతతరఙ్గిణీమరుణరూపిణీం
మణ్డలాన్తమణిదీపికాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౫||
 

 
వారణాననమయూరవాహముఖదాహవారణపయొధరాం
చారణాదిసురసున్దరీచికురశేఖరీకృతపదామ్బుజామ్|
కారణాధిపతిపఞ్చకప్రకృతికారణప్రథమమాతృకాం
వారణాన్తముఖపారణాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౬||
 

 
పద్మకాన్తిపదపాణిపల్లవపయొధరాననసరొరుహాం
పద్మరాగమణిమేఖలావలయనీవిశొభితనితమ్బినీమ్|
పద్మసమ్భవసదాశివాన్తమయపఞ్చరత్నపదపీఠికాం
పద్మినీం ప్రణవరూపిణీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౭||
 

 
ఆగమప్రణవపీఠికామమలవర్ణమంగళశరీరిణీం
ఆగమావయవశొభినీమఖిలవేదసారకృతశేఖరీమ్|
మూలమన్త్రముఖమణ్డలాం ముదితనాదమిన్దునవయౌవనాం
మాతృకాం త్రిపురసున్దరీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౮||
 

 
కాలికాతిమిరకున్తలాన్తఘనభృఙ్గమఙ్గళవిరాజినీం
చూలికాశిఖరమాలికావలయమల్లికాసురభిసౌరభామ్|
వాలికామధురగణ్డమణ్డలమనొహరాననసరొరుహాం
కాలికామఖిలనాయికాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్||౯||
 

 
నిత్యమేవ నియమేన జల్పతాం
భుక్తిముక్తిఫలదామభీష్టదామ్|
శంకరేణ రచితాం సదా జపే-
న్నామరత్ననవరత్నమాలికామ్||౧౦||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...