హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, September 08, 2012

శ్రీ కామాక్షీ యంత్రం:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com
   
      ఈ యంత్రము కూడ వశీకరణ సామర్య్థము ఋణ విమూక్తి, గౌరవము ధన కనక వస్తు వాహన ప్రాప్తి కల్పించును. సదా ఈ క్రింది మూల మంత్రమును పఠించ వలెను.

   మూల మంత్రం ;-  ఓం శ్రీం  హ్రీం  క్షీం క్లీం ఐం క్లీం సౌః హ్రీం శ్రీం కామాక్షీ కామ దాయిి సక జన వశంకరి సకల ఐశ్వర్య ప్రదే శ్రీం  హ్రీం సౌః క్లీం ఐం హ్రీం శ్రీం ఓం  హ్రీం హుం పట్ స్వాహాః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...