హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, September 10, 2012

శ్రీ మహాకాళీ యంత్రం:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com


    ఈ యంత్రమును పూజించుట వలన సకలారిష్టములు దీర్ఘ వ్యాదులు తొలుగును. కర్మ దోషములు కూడ హరించును. ఐశ్వర్య విజయ ఆరోగ్య ప్రదము కూడా. ఈ యంత్రము అనన్య సామాన్యం . 

  మూల మంత్రం :-   ఓం  క్రీం క్రీం క్రీం హ్రీం హ్రీం హ్రూం  హ్రూం  దక్షిణే కాళికే క్రీం క్రీం క్రీం హ్రీం హ్రీం హూం హూం స్వాహ

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...