హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, September 11, 2012

శ్రీ బగళాముఖీ యంత్రం


:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com

  ఈ యంత్రము స్తంభనకు ఉపయుక్తము. శత్రు జయ వశీకరణ వ్యవహర విజయములకు యంత్రారాధనము చేయదగినది.

  మూలమంత్రం :- ఓం హ్రీం బగళాముఖీ సర్వదుష్టానాం వాచం ముఖం పదం స్తంభయజిహ్వాం కీలయ బుద్ధింవినాశయ హ్రీం ఓం స్వాహాః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...