హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, September 13, 2012

3. ఆంజనేయ స్తుతి


 గోష్పదీకృత వారాశిం,మశకీకృత రాక్షసమ్.
రామాయణ మహామాలా,రత్నం వందే నిలాత్మజమ్.

అంజనా నందనం వీరం జానకి శోక నాశనం ,
కపీశ మక్ష హన్తారం , వందే లంకా భయన్గరమ్

మనో జవం , మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధి మాతం వారిష్టం ,
వాతాత్మజం వానర యుధ ముఖ్యం, శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి

ఆంజనేయ మతిఁపాటలాననం , కాంచనాద్రికమనీయ విగ్రహం ,
పారిజాత తరు మూల వాసినం , భావయామి పవమాన వన్దనం.

యత్ర యత్ర రఘునాధ కీర్తనమ్,తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్.
బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనమ్,మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్.

బుధిర్బలమ్ యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం ఆరోగత
అజాడ్యం వాక్ పటుత్వంచ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్
   

                                        - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...