హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, September 19, 2012

|| బుధకవచమ్||

శ్రీగణేశాయ నమః||
అస్య శ్రీబుధకవచస్తోత్రమన్త్రస్య కశ్యప ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛన్దః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః|
బుధస్తు పుస్తకధరః కుఙ్కుమస్య సమద్యుతిః|
పీతామ్బరధరః పాతు పీతమాల్యానులేపనః|| ౧||
కటిం చ పాతు మే సౌమ్యః శిరోదేశం బుధస్తథా|
నేత్రే జ్ఞానమయః పాతు శ్రోత్రే పాతు నిశాప్రియః|| ౨||
ఘ్రాణం గన్ధప్రియః పాతు జిహ్వాం విద్యాప్రదో మమ|
కణ్ఠం పాతు విధోః పుత్రో భుజౌ పుస్తకభూషణః|| ౩||
వక్షః పాతు వరాఙ్గశ్చ హృదయం రోహిణీసుతః|
నాభిం పాతు సురారాధ్యో మధ్యం పాతు ఖగేశ్వరః|| ౪||
జానునీ రౌహిణేయశ్చ పాతు జఙ్ఘేऽఖిలప్రదః|
పాదౌ మే బోధనః పాతు పాతు సౌమ్యోऽఖిలం వపుః|| ౫||
ఏతద్ధి కవచం దివ్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్|
సర్వరోగప్రశమనం సర్వదుఃఖనివారణమ్|| ౬||
ఆయురారోగ్యశుభదం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనమ్|
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్|| ౭||
|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తపురాణే బుధకవచం సమ్పూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...