హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, September 18, 2012

|| కేతుకవచమ్||

శ్రీగణేశాయ నమః|
కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్|
ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్|| ౧||
చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః|
పాతు నేత్రే పిఙ్గలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః|| ౨||
ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభశ్చిబుకం సింహికాసుతః|
పాతు కణ్ఠం చ మే కేతుః స్కన్ధౌ పాతు గ్రహాధిపః|| ౩||
హస్తౌ పాతు సురశ్రేష్ఠః కుక్షిం పాతు మహాగ్రహః|
సింహాసనః కటిం పాతు మధ్యం పాతు మహాసురః|| ౪||
ఊరూ పాతు మహాశీర్షో జానునీ మేऽతికోపనః|
పాతు పాదౌ చ మే క్రూరః సర్వాఙ్గం నరపిఙ్గలః|| ౫||
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వరోగవినాశనమ్|
సర్వశత్రువినాశం చ ధారణాద్విజయీ భవేత్|| ౬||

|| ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డపురాణే కేతుకవచం సమ్పూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...