హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, September 18, 2012

||కుజ కవచమ్||

శ్రీగణేశాయ నమః||
అస్య శ్రీ‍అఙ్గారకకవచస్తోత్రమన్త్రస్య కశ్యప ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛన్దః, అఙ్గారకో దేవతా, భౌమప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః|
రక్తామ్బరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్|
ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాన్తః|| ౧||
అఙ్గారకః శిరో రక్షేన్ముఖం వై ధరణీసుతః|
శ్రవౌ రక్తామ్బరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః|| ౨||
నాసాం శక్తిధరః పాతు ముఖం మే రక్తలోచనః|
భుజౌ మే రక్తమాలీ చ హస్తౌ శక్తిధరస్తథా|| ౩||
వక్షః పాతు వరాఙ్గశ్చ హృదయం పాతు రోహితః|
కటిం మే గ్రహరాజశ్చ ముఖం చైవ ధరాసుతః|| ౪||
జానుజఙ్ఘే కుజః పాతు పాదౌ భక్తప్రియః సదా|
సర్వాణ్యన్యాని చాఙ్గాని రక్షేన్మే మేషవాహనః|| ౫||
య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వశత్రునివారణమ్|
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం సర్వసిద్ధిదమ్|| ౬||
సర్వరోగహరం చైవ సర్వసమ్పత్ప్రదం శుభమ్|
భుక్తిముక్తిప్రదం నౄణాం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనమ్|
రోగబన్ధవిమోక్షం చ సత్యమేతన్న సంశయః|| ౭||
|| ఇతి శ్రీమార్కణ్డేయపురాణే మఙ్గలకవచం సమ్పూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...