హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, September 20, 2012

|| రాహుకవచమ్||

శ్రీగణేశాయ నమః|
ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్|
సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్|| ౧||
నీలామ్బరః శిరః పాతు లలాటం లోకవన్దితః|
చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్|| ౨||
నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ|
జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కణ్ఠం మే కఠినాఙ్ఘ్రికః|| ౩||
భుజఙ్గేశో భుజౌ పాతు నీలమాల్యామ్బరః కరౌ|
పాతు వక్షఃస్థలం మన్త్రీ పాతు కుక్షిం విధున్తుదః|| ౪||
కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే సురపూజితః|
స్వర్భానుర్జానునీ పాతు జఙ్ఘే మే పాతు జాడ్యహా|| ౫||
గుల్ఫౌ గ్రహపతిః పాతు పాదౌ మే భీషణాకృతిః|
సర్వాణ్యఙ్గాని మే పాతు నీలచన్దనభూషణః|| ౬||
రాహోరిదం కవచమృద్ధిదవస్తుదం యో భక్త్యా పఠత్యనుదినం నియతః శుచిః సన్|
ప్రాప్నోతి కీర్తిమతులాం శ్రియమృద్ధిమాయురారోగ్యమాత్మవిజయం చ హి తత్ప్రసాదాత్|| ౭||
|| ఇతి శ్రీమహాభారతే ధృతరాష్ట్రసఞ్జయసంవాదే ద్రోణపర్వణి రాహుకవచం సమ్పూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...