హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, August 09, 2012

26.॥ అథ ఆర్తిహరస్తోత్రమ్ ॥


శ్రీ శంభో మయి కరుణాశిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్।
సన్తాపమపాకురుమే మన్తాపరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ ॥ ౧॥

అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోంహసాం ఖలు మే।

తవ సన్నవసీదామి యదన్తకశాసన నతత్తవానుగుణమ్ ॥ ౨॥

దేవ స్మరంతి తవ యేతేషాం స్మరతోపి నార్తిరితికీర్తిమ్।

కలయసి శివ పాహీతిక్రన్దన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ ॥ ౩॥

ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామన్తర్యామిన్నసావఘాత్మేతి।

ఆర్తిషుమజ్జయసే మాం కింబ్రూయాం తవకృపైకపాత్రమహమ్ ॥ ౪॥

మన్దాగ్ర్ణీరహం తవ మయి కరుణాం ఘటయితుం విబోనాలమ్।

ఆకృష్టుం తాన్తు బలాదలమిహ మద్దైన్యమితి సమాశ్వసితి ॥ ౫॥

త్వం సర్వజ్ఞోహం పునరజ్ఞోనీశోహమీశ్వరత్వమసి।

త్వం మయి దోషాన్ గణయసి కిం కథయే తుదతి కిం దయా నత్వామ్ ॥ ౬॥

ఆశ్రితమార్తతరం మాముపేక్షసే కిమితి శివ న కిం దయసే।

శ్రితగోప్తా దీనార్తిహృదితి ఖలు శంసంతి జగతి సన్తస్త్వామ్ ॥ ౭॥

ప్రహరాహరేతివాదీ ఫణితమదాఖ్య ఇతి పాలితో భవతా।

శివ పాహీతి వదోహం శృతో న కిం క్వాం కథం న పాల్యస్తే ॥ ౮॥

శరణం వ్రజ శివమార్తీస్సతవ హరేదితి సతాం గిరాఽహమ్ త్వామ్।

శరణం గతోస్మి పాలయ ఖలమపి తేష్వీశ పక్షపాతాన్మామ్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీ శ్రీధరవేంకటేశార్యకృతిషు ఆర్తిహరస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...