హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, July 31, 2012

18.విశ్వనాథాష్టకమ్

18.విశ్వనాథాష్టకమ్

 గంగాతరంగ కమనీయ జటాకలాపం గౌరీనిరంతర విభూషిత వామభాగమ్
నారాయణప్రియ మనంగ మదాపహారం వారాణసీపురపతింభజవిశ్వనాథమ్.
వాచామగోచర మనేక గుణస్వరూపం వాగీశవిష్ణుసుర సేవిత పాదపీఠమ్
వామేన విగ్రహవరేణ్య కళత్రవంతం వారాణసీపురపతింభజవిశ్వనాథమ్.
భూతాధిపంభుజంగభూషణభూషితాంగం వ్యాఘ్రాజినాంబరధరంజటిలంత్రినేత్రమ్ /
పాశాంకుషాభయవర ప్రదశూలపాణిం వారాణసీపురపతింభజవిశ్వనాథమ్.
శీతాంశుశోభిత సిరీట విరాజమానాం ఫాలేక్షణానలవిశోషిత పంచబాణమ్ /
నాగాధిపద్రచితభాసుర అర్ణపూరం వారాణసీపురపతిం భజవిశ్వనాథమ్.
పంచాననం దురితమత్తమతంగజానాం నాగాంతకం దనుజపుఙ్గవపన్నగామ్ /
దావాలనం మరణశోకజరాటవీనాం వారాణసీపురపతింభజవిశ్వనాథమ్.
తేజోమయం సగుణనిర్గుణ మద్వితీయమానందమపరాజితమప్రమేయ, /
నాగాత్మకం సకలనిష్కళ మాత్మరూపం వారాణసీపురపతింభజవిశ్వనాథమ్.
ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరస్య నిందాం పాపేరతించ సునివార్య మనస్సమాధౌ /
ఆదాయ హృత్కమల మధ్యగతం ప్రవేశం వారాణసీపురపతింభజవిశ్వనాథమ్.
రాగాదిరోషరమితస్వజనాను రాగం వైరాగ్యశాంతినిలయం గిరిజాసహాయం /
మాధుర్యధర్యసుభగం గరళాభిరామం వారాణసీపురపతింభజవిశ్వనాథమ్.
వారాణసీపురపతేః స్టవనం శివస్య వ్యాసోక్త మష్టక మిదం పఠితా మనుష్య /
విద్యాం శ్రియం విపులసౌఖ్యమనంతకీర్తిం సంప్రాప్యదేహవిలయేలభతేచమోక్షమ్.//

విశ్వనాథాష్టక మిదం యఃపఠే చ్ఛివసన్నిధౌ శివలోక మవాప్నోతిహివేనసహమోదతే.//                              - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...