హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, July 29, 2012

16.ఉమామహేశ్వరాష్టకమ్

16.ఉమామహేశ్వరాష్టకమ్

పితమహ శిరశ్చేద ప్రవీణ కరపల్లవ,
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమోనమః

నిశుంభశుంభప్రముఖద్యైత శిక్షణదక్షిణే

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

శైలరాజస్య జామాత శ్శశిరేఖావతంసక

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

శైలరాజాత్మజే మాత శ్శాతకుంభనిభ ప్రభే

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

భూతనాథ పురారతే భుజంగామృతభూషణ

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

పాదప్రణత భక్తానాం పారిజాతగుణాధికే

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

హాలాస్యేశ దయామూర్తే హాలహల లసద్గళ

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ

నితంబినీ మహేశస్య కదంబవనాయికే

నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం మహేశ్వరీ                              - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...