హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, July 27, 2012

14.శ్రీ శివప్రాతః స్మరణమ్

14.శ్రీ శివప్రాతః స్మరణమ్

 ప్రాతః స్మరామి భవభీతిహారం సురేశం
గంగాధరం వృషభవాహనం మంబికేశం /

ఖట్వాంగ శూల వరదాభయ హస్తమీశం

సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయం // 1

ప్రాతర్నమామి గిరిశం గిరిజార్ధదేహం

సర్గ స్థితి ప్రళయకారణ మాదిదేవం /

విశ్వేశ్వరం విజిత విశ్వమనో భిరామం

సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయం // 2

ప్రాతర్భజామి శివమేక మనంతమాద్యం

వేదాన్తవేద్య మనఘం పురుషం మహన్తం /

నామాది భేదరహితం షడ్భావశూన్యం

సంసార రోగహర మౌషధ మద్వితీయం // 3

ప్రాతః సముత్థాయ శివం విచింత్య

శ్లోకత్రయం యే నుదినం పఠంతి /

తే దుఃఖజాతం బహుజన్మసంచితం

హిత్వా పదం యాంతి తదేవ శంభో // 4

ఇతి శ్రీ శివ ప్రాతఃస్మరణమ్.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...