హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, July 26, 2012

13.శ్రీ శివస్తోత్రమ్

13.శ్రీ శివస్తోత్రమ్

 నమో దేవాదిదేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే /
రక్త పింగళ నేత్రాయ జటామకుట ధారిణే //

భూత భేతాళ జుష్టాయ మహా భోగోపతీ(వీ)తినే /

భీమాట్టహాస వక్త్రాయ కపర్ది స్థాణవే నమః //

పూష దంత వినాశాయ భగనేత్ర భిదే నమః /

భవిష్య ద్వృషభచిహ్నాయ మహా భూత పతే నమః //

భవిష్య త్త్రిపురాంతాయ తథాంధక వినాశినే /

కైలాస వరవాసాయ కరిభిత్ కృత్తినివాసినే //

వికరాళోర్ధ్య కేశాయ భైరవాయ మ్నమోనమః /

అగ్నిజ్వాలా కరాళాయ శశి మౌళిభృ(కృ)తే నమః //

భవిష్య త్కృత కాపాలి వ్రతాయ పరమేష్ఠినే /

తథా దారువనధ్వంసకారిణే తిగ్మశూలినే //

కృతకంకణ భోగీంద్ర నీలకంఠ త్రిశూలినే /

ప్రచండ దండ హస్తాయ బడబాగ్ని ముఖాయ చ //

వేదాంత వేద్యాయ నమో యజ్ఞమూర్తే నమో నమః /

దక్షయజ్ఞ వినాశాయ జగద్భయకారయ చ //

విశ్వేశ్వరాయ దేవాయ శివ శ్శంభో భవాయ చ /

కపర్దినే కరాళాయ మహాదేవాయ తే నమః //

ఏవం దేవై స్స్తుతశ్శంభు రుగ్రధన్వా సనాతనః /

ఉవాచ దేవదేవో యం యత్కరోమి తదుచ్యతే //

ఇతి శ్రీవరాహపురాణాంతర్గత దేవకృతశివస్తోత్రమ్.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...