హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, June 04, 2012

2.అక్షమాలికోపనిషత్

                                       || అక్షమాలికోపనిషత్ ||
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణజాతకలేవరం |
వికలేవరకైవల్యం రామచంద్రపదం భజే ||
ఓం వాఙ్గ్మే మనసి ప్రతిష్ఠితా మనో మే వాచి
ప్రతిష్ఠితమావిరావీర్మ ఏధి || వేదస్య మ ఆణీస్థః
ష్రుతం మే మా ప్రహాసీరనేనాధీతేనారాత్రా-న్సందధామృతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి ||
తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మామవతు
వక్తారమవతు వక్తారం ||
ఓం శాంతిః
శాంతిఃశాంతిః ||
హరిః ఓం | అథ ప్రజాపతిర్గుహం పప్రచ్ఛ భో
బ్రహ్మన్నక్షమాలాభేదవిధిం బ్రూహీతి | సా కిం
లక్షణా కతి భేదా అస్యాః కతి సూత్రాణి కథం
ఘటనాప్రకారః కే వర్ణాః కా ప్రతిష్ఠా
కైషాధిదేవతా కిం ఫలం చేతి | తం గుహః
ప్రత్యువాచ ప్రవాలమౌక్తికస్ఫటికషఙ్జరజతాష్టాపదచందనపుత్రజీవికాబ్జే రుద్రాక్షా
ఇతి | ఆదిక్షాంతమూర్తిః సావధానభావా |
సౌవర్ణం రాజతం తామ్రం తన్ముఖే ముఖం
తత్పుచ్ఛే పుచ్ఛం తదంతరావర్తనక్రమేణ
యోజయేత్ | యదస్యాంతరం సూత్రం తద్బ్రహ్మ |
యద్దక్షపార్ష్వే తచ్ఛైవం | యద్వామే
తద్వైష్ణవం | యన్ముఖం సా సరస్వతీ |
యత్పుచ్ఛం సా గాయత్రీ | యత్సుషిరం సా
విద్యా | యా గ్రంథిః సా ప్రకృతిః | యే స్వరాస్తే
ధవలాః | యే స్పర్షాస్తే పీతాః | యే పరాస్తే
రక్తాః | అథ తాం పౙ్చభిర్గంధైరమౄతైః
పౙ్చభిర్గవ్యైస్తనుభిః శోధయిత్వా
పౙ్చభిర్గవ్యైర్గంధోదకేన సంస్రాప్య
తస్మాత్సోఙ్గణ పత్రకూర్చేన స్నపయిత్వా-ష్టభిర్గంధైరాలిప్య సుమనహ్స్థలే
నివేష్యాక్షతపుష్పైరారాధ్య ప్రత్యక్ష-మాదిక్షాంతైర్వర్ణైర్భావయేత్ | ఓమ~గ్కార

మృత్యుౙ్జయ సర్వవ్యాపక ప్రథమేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమా~గ్కారాకర్షణాత్మకసర్వగత ద్వితీయేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమి~గ్కారపుష్టిదాక్షోభకర తౄతీయేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమీ~గ్కార వాక్ప్రసాదకర నిర్మల చతుర్థేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓము~గ్కార సర్వబలప్రద సారతర పౙ్చమేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమూ~గ్కారోచ్చాటన దుహ్సహ షష్ఠేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమౄ~గ్కాకార సంక్షోభకర చౙ్చల సప్తమేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమృ్ఈ~గ్కార సంమొహనకరొజవలాష్టమేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓంలౄ~గ్కారవిద్వెషణకర మొహక నవమేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓంలృ్ఈ~గ్కార మొహకర దషమేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమే~గ్కార సర్వవష్యకర షుద్ధసత్త్వైకాదషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమై~గ్కార షుద్ధసాత్త్విక పురుషవష్యకర ద్వాదషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమొ~గ్కారాఖిలవా~గ్మయ నిత్యషుద్ధ త్రయోదషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమౌ~గ్కార సర్వవా~గ్మయ వష్యకర చతుర్దషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమ~గ్కార గజాదివష్యకర మొహన పౙ్చదషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓమహ్కార మౄత్యునాషనకర రౌద్ర షొడషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం క~గ్కార సర్వవిషహర కల్యాణద సప్తదషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ఖ~గ్కార సర్వక్షోభకర వ్యాపకాష్టాదషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం గ~గ్కార సర్వవిఘ్నషమన మహత్తరైకోనవింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ఘ~గ్కార సౌభాగ్యద స్తంభనకర వింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ~గకార సర్వవిషనాషకరోగ్రైకవింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం చ~గ్కారాభిచారఘ్న క్రూర ద్వావింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ఛ~గ్కార భూతనాషకర భీషణ త్రయోవింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం జ~గ్కార కౄత్యాదినాషకర దుర్ధర్ష చతుర్వింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ఝ~గ్కార భూతనాషకర పౙ్చవింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ౙకార మౄత్యుప్రమథన షడ్వింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ట~గ్కార సర్వవ్యాధిహర సుభగ సప్తవింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ఠ~గ్కార చంద్రరూపాష్టావింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం డ~గ్కార గరుడాత్మక విషఘ్న షోభనైకోనత్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ఢ~గ్కార సర్వసంపత్ప్రద సుభగ త్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ణ~గ్కార సర్వసిద్ధిప్రద మోహకరైకత్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం త~గ్కార ధనధాన్యాదిసంపత్ప్రద ప్రసన్న ద్వాత్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం థ~గ్కార ధర్మప్రాప్తికర నిర్మల త్రయస్త్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ద~గ్కార పుష్టివౄద్ధికర ప్రియదర్షన చతుస్త్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ధ~గ్కార విషజ్వరనిఘ్న విపుల పౙ్చత్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం న~గ్కార భుక్తిముక్తిప్రద షాంత షట్త్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ప~గ్కార విషవిఘ్ననాషన భవ్య సప్తత్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ఫ~గ్కారాణిమాదిసిద్ధిప్రద జ్యోతీరూపాష్టత్రింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం బ~గ్కార సర్వదోషహర షోభనైకోనచత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం భ~గ్కార భూతప్రషాంతికర భయానక చత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం మ~గ్కార విద్వేషిమోహనకరైకచత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం య~గ్కార సర్వవ్యాపక పావన ద్విచత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ర~గ్కార దాహకర వికౄత త్రిచత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ల~గ్కార విష్వంభర భాసుర చతుష్చత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం వ~గ్కార సర్వాప్యాయనకర నిర్మల పౙ్చచత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ష~గ్కార సర్వఫలప్రద పవిత్ర షట్చత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ష~గ్కార ధర్మార్థకామద ధవల సప్తచత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం స~గ్కార సర్వకారణ సార్వవర్ణికాష్టచత్వారింషేక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం హ~గ్కార సర్వవా~గ్మయ నిర్మలైకోనపౙ్చాషదక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం ళ~గ్కార సర్వషక్తిప్రద ప్రధాన పౙ్చాషదక్షే ప్రతితిష్ఠ |
ఓం క్ష~గ్కార పరాపరతత్త్వజ్ౙాపక పరంజ్యోతీరూప షిఖామణౌ ప్రతితిష్ఠ |
అథోవాచ యే దేవాహ్ పౄథివీపదస్తేభ్యో నమో
భగవంతోనుమదంతు షోభాయై పితరోనుమదంతు
షోభాయై జ్ౙానమయీమక్షమాలికాం |
అథోవాచ యే దేవా అంతరిక్షసదస్తెభ్యహ్  ఓం నమో
భగవంతోనుమదంతు షోభాయై పితరోనుమదంతు
షోభాయైజ్ౙానమయీమక్షమాలికాం |
అథోవాచ యే దేవా దివిషదస్తెభ్యో నమో
భగవంతోనుమదంతు షోభాయై పితరోనుమదంతు
షోభాయై జ్ౙానమయీమక్షమాలికాం |
అథోవాచ యే మంత్రా యా విద్యాస్తేభ్యో
నమస్తాభ్యష్చోన్నమస్తచ్ఛక్తిరస్యాహ్
ప్రతిష్ఠాపయతి |
అథోవాచ యే బ్రహ్మవిష్ణురుద్రాస్తేభ్యహ్
సగుణేభ్య ఓం నమస్తద్వీర్యమస్యాహ్
ప్రతిష్ఠాపయతి |
అథోవాచ యే సా~గ్ఖ్యాదితత్త్వభేదాస్తేభ్యో
నమో వర్తధ్వం విరేధేనువర్తధ్వం |
అథోవాచ యే షైవా వైష్ణవాహ్ షాక్తాహ్
షతసహస్రషస్తేభ్యో నమోనమో భగవంతోనుమదంత్వనుగౄహ్ణంతు |
అథోవాచ యాష్చ మౄత్యోహ్ ప్రాణవత్యస్తాభ్యో
నమోనమస్తేనైతం మౄడయత మౄడయత |
పునరేతస్యాం సర్వాత్మకత్వం భావయిత్వా భావేన
పూర్వమాలికాముత్పాద్యారభ్య తన్మయీం
మహోపహారైరుపహౄత్య ఆదిక్షాంతైరక్షరైరక్ష-మాలామష్టోత్తరషతం స్పౄషేత్ |
అథ పునరుత్థాప్య ప్రదక్షిణీకౄత్యోం నమస్తే
భగవతి మంత్రమాతౄకేక్షమాలే
సర్వవష~గ్కర్యోంనమస్తే భగవతి మంత్రమాతౄకే-క్షమాలికే షేషస్తంభిన్యోంనమస్తే భగవతి
మంత్రమాతౄకేక్షమాలే ఉచ్ఛాటన్యోంనమస్తే
భగవతి మంత్రమాతౄకేక్షమాలే విష్వామౄత్యో
మౄత్యుౙ్జయస్వరూపిణి సకలలోకోద్దీపిని సకలలోక-రక్షాధికే సకలలొకోజ్జీవికే సకలలోకోత్పాదికే
దివాప్రవర్తికే రాత్రిప్రవర్తికే నద్యంతరం యాసి
దేషాంతరం యాసి ద్వీపాంతరం యాసి లోకాంతరం
యాసి సర్వదా స్ఫురసి సర్వహౄది వాససి |
నమస్తే పరారూపే నమస్తే పష్యంతీరూపే నమస్తే
మధ్యమారూపే నమస్తే వైఖరీరూపే సర్వతత్త్వాత్మికే
సర్వవిద్యాత్మికే సర్వషక్త్యాత్మికే సర్వదేవాత్మికే
వసిష్ఠేన మునినారాధితే విష్వామిత్రేణ
మునినోపజీవ్యమానే నమస్తే నమస్తే |
ప్రాతరధీయానో రాత్రికౄతం పాపం నాషయతి |
సాయమధీయానో దివసకౄతం పాపం నాషయతి |
తత్సాయంప్రాతహ్ ప్రయుౙ్జానహ్ పాపోపాపోభవతి |
ఎవమక్షమాలికయా జప్తో మంత్రహ్ సద్యహ్ సిద్ధికరో
భవతీత్యాహ భగవాంగుహహ్ ప్రజాపతిమిత్యుపనీషత్ ||
ఓం వా~గ్ మే మనసి ప్రతిష్ఠితా మనో మే వాచి
ప్రతిష్ఠితం ఆవిరావీర్మ ఏధి || వేదస్య మ ఆణీస్థహ్
ష్రుతం మే మా ప్రహాసీరనేనాధీతేనాహొరాత్రాన్సందధామ్యౄతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి |
తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మామవతు
వక్తారమవతు వక్తారం ||
ఓం శాంతిః
శాంతిఃశాంతిః || హరిః ఓం తత్సత్ ||
ఇత్యక్షమాలికోపనిషత్సమాప్తః ||


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...