హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, May 22, 2012

అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం                       అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం

  

చాంపేయ గౌరార్థ శరీరికాయై కర్పూర గౌరార్థశరీరకాయ
థమిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ

కస్తూరికా కుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుంజ వివర్చితాయ
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ

ఝణత్వణత్కంకణనూపురాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయై
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ

విశాలనీలోత్పలలోచనాయై వికాసిపంకేరుహలోచనాయ
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయై నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ

మందారమాలాకలితాలకాయై కపాలమాలాంకితకంధరాయ
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబయాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ

ప్రపంచసృష్ట్యుఖ లాస్యకాయై సమస్తసంహారకతాణ్డవాయ
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ

ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ
శివన్వితాయై చ శివన్వితాయ నమశ్శివాయై చ నమశ్శివాయ

ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో భక్త్యాచ మాన్యో భువిదీర్ఘజీవీ
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధీః

||ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్య విరచితం అర్ధనారీశ్వరస్తోత్రం సంపూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...