హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, May 21, 2012

1. గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్

1. గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్
|| గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) || ఓం ద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | ద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి స్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృస్పతి’ర్దధాతు ||
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||
ఓం నమ’స్తే ణప’తయే | త్వమేప్రత్యక్షం తత్త్వ’మసి | త్వమేకేలం కర్తా’‌உసి | త్వమేకేలం ధర్తా’‌உసి | త్వమేకేలం హర్తా’‌உసి | త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం’ బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మా’‌உసి నిత్యమ్ || 1 ||
ఋ’తం చ్మి | స’త్యం చ్మి || 2 ||

త్వం మామ్ | అవ’ క్తారమ్” | అవ’ శ్రోతారమ్” | అవ’ దాతారమ్” | అవ’ ధాతారమ్” | అవానూచానమ’వ శిష్యమ్ | అవ’ శ్చాత్తా”త్ | అవ’ పురస్తా”త్ | అవోత్తరాత్తా”త్ | అవ’ క్షిణాత్తా”త్ | అవ’ చోర్ధ్వాత్తా”త్ | అవారాత్తా”త్ | సర్వతో మాం పాహి పాహి’ సంతాత్ || 3 ||
త్వం వాఙ్మయ’స్త్వం చిన్మయః | త్వమానందమయ’స్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం సచ్చిదానందా‌உద్వి’తీయో‌உసి | త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా’సి | త్వం ఙ్ఞానమయో విఙ్ఞాన’మయో‌உసి || 4 ||
సర్వం జగదిదం త్వ’త్తో జాయతే | సర్వం జగదిదం త్వ’త్తస్తిష్ఠతి | సర్వం జగదిదం త్వయి లయ’మేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి’ ప్రత్యేతి | త్వం భూమిరాపో‌உనలో‌உని’లో భః | త్వం చత్వారి వా”క్పదాని || 5 ||
త్వం గుణత్ర’యాతీతః | త్వమ్ అవస్థాత్ర’యాతీతః | త్వం దేహత్ర’యాతీతః | త్వం కాలత్ర’యాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితో’‌உసి నిత్యమ్ | త్వం శక్తిత్ర’యాత్మకః | త్వాం యోగినో ధ్యాయ’ంతి నిత్యమ్ | త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ || 6 ||
ణాదిం” పూర్వ’ముచ్చార్య ర్ణాదీం” స్తదంతరమ్ | అనుస్వారః ప’రరః | అర్ధే”ందుసితమ్ | తారే’ణ ద్ధమ్ | ఎతత్తవ మను’స్వరూపమ్ | గకారః పూ”ర్వరూపమ్ | అకారో మధ్య’మరూపమ్ | అనుస్వారశ్చా”ంత్యరూపమ్ | బిందురుత్త’రరూపమ్ | నాదః’ సంధానమ్ | సగ్ంహి’తా ంధిః | సైషా గణే’శవిద్యా | గణ’క షిః | నిచృద్గాయ’త్రీచ్ఛందః | శ్రీ మహాగణపతి’ర్దేవతా | ఓం గం ణప’తయే నమః || 7 ||
ఏకంతాయ’ విద్మహే’ వక్రతుండాయ’ ధీమహి |
తన్నో’ దంతిః ప్రచోదయా”త్ || 8 ||

ఏకదన్తం చ’తుర్హస్తం పాశమం’కుధారి’ణమ్ | రదం’ వర’దం స్తైర్బిభ్రాణం’ మూకధ్వ’జమ్ | రక్తం’ ంబోద’రం శూర్పకర్ణకం’ రక్తవాస’సమ్ | రక్త’ంధాను’లిప్తాంగం క్తపు’ష్పైః సుపూజి’తమ్ | భక్తా’నుకంపి’నం దేవం గత్కా’రమచ్యు’తమ్ | ఆవి’ర్భూతం చ’ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే”ః పురుషాత్ప’రమ్ | ఏవం’ ధ్యాయతి’ యో నిత్యం యోగీ’ యోగినాం వ’రః || 9 ||
నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తే‌உస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః || 10 ||

ఏతదథర్వశీర్షం యో‌உధీతే | స బ్రహ్మభూయా’య ల్పతే | స సర్వవిఘ్నై”ర్న బాధ్యతే | స సర్వతః సుఖ’మేతే | స పంచమహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | సాయమ’ధీయానో దివసకృతం పాపం’ నాయతి | ప్రాతర’ధీయానో రాత్రికృతం పాపం’ నాయతి | సాయం ప్రాతః ప్ర’యుంజానో పాపో‌உపా’పో వతి | ధర్మార్థకామమోక్షం’ చ విందతి | ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ’ న దేయమ్ | యో యది మో’హాద్ దాస్యతి స పాపీ’యాన్ వతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ’మధీతే | తం తమనే’న సాధయేత్ || 11 ||
అనేన గణపతిమ’భిషించతి | స వా’గ్మీ వతి | చతుర్థ్యామన’శ్నన్ పతి స విద్యా’వాన్ వతి | ఇత్యథర్వ’ణవాక్యమ్ | బ్రహ్మాద్యాచర’ణం విద్యాన్న బిభేతి కదా’చనేతి || 12 ||
యో దూర్వాంకు’రైర్యజతి స వైశ్రవణోప’మో వతి | యో లా’జైర్యజతి స యశో’వాన్ వతి | స మేధా’వాన్ వతి | యో మోదకసహస్రే’ణ జతి స వాఞ్ఛితఫలమ’వాప్నోతి | యః సాజ్య సమి’ద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స స’ర్వం భతే || 13 ||
అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా’హయిత్వా సూర్యవర్చ’స్వీ వతి | సూర్యగ్రహే మ’హాద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా ప్త్వా సిద్ధమ’ంత్రో వతి | మహావిఘ్నా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపా”త్ ప్రముచ్యతే | మహాప్రత్యవాయా”త్ ప్రముచ్యతే | స సర్వ’విద్భవతి స సర్వ’విద్భవతి | య ఏ’వం వేద | ఇత్యు’నిష’త్ || 14 ||
ఓం ద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | ద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి ఇంద్రో’ వృద్ధశ్ర’వాః | స్వస్తి నః’ పూషా విశ్వవే’దాః | స్వస్తి స్తార్క్ష్యో అరి’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృస్పతి’ర్దధాతు ||
            
                     ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

___________________________________________________________________________
|| గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ ||

యం నత్వా మునయః సర్వే నిర్విఘ్నం యాంతి తత్పదం|
గణేషోపనిషద్వేద్యం తద్బ్రహ్మైవాస్మి సర్వగం ||
ఓం భద్రం కర్ణేభిహ్ శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః|
స్థిరైర ఙ్గైస్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః|
స్వస్తి న ఇంద్రోవృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విష్వవేదాః | స్వస్తి
నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||


ఓం శాంతిః 
శాంతిః శాంతిః   ||

హరిః ఓం ||
నమస్తే గణపతయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వమసి | త్వమేవ కేవలం
కర్తాసి | త్వమేవ కేవలం ధర్తాసి | త్వమేవ కేవలం హర్తాసి | త్వమేవ
సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం || 1 ||

ఋతం వచ్మి | సత్యం వచ్మి | అవ త్వం మాం | అవ వక్తారం | అవశ్రోతారం || 2 ||
అవ దాతారం | అవ ధాతారం | అవానూచానమవశిష్యం | అవ
పశ్చాత్తాత్ | అవ పురస్తాత్ | అవోత్తరాత్తాత్ | అవ దక్షిణాత్తాత్ | అవ
చోర్ధ్వాత్తాత్ | అవాధరాత్తాత్ | సర్వతో మాం పాహి పాహి సమంతాత్ || 3 త్వం వాఙ్మయస్త్వం చిన్మయః | త్వమానందమయస్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం
సచ్చిదానందాద్వితీయోసి | త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి | త్వం ఙ్జానమయో
విఙ్ఞానమయోసి || 4 ||
సర్వం జగదిదం త్వత్తో జాయతే|సర్వం జగదిదం త్వత్తస్తిష్ఠతి|
సర్వం జగదిదం త్వయి లయమేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి ప్రత్యేతి|
త్వం భూమిరాపో౭నలో౭నిలో నభః|త్వం చత్వారి వాక్పదాని || 5 ||
త్వం గుణత్రయాతీతః | త్వం అవస్థాత్రయాతీతః | త్వం దేహత్రయాతీతః|
త్వం కాలత్రయాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితోసి నిత్యం | త్వం
శక్తిత్రయాత్మకః | త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం | త్వం బ్రహ్మా త్వం
విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం
చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువహ్ స్వరోం || 6 ||
గణాదిం పూర్వముచ్చార్య వర్ణాదింస్తదనంతరం | అనుస్వారః పరతరః |
అర్ధేందులసితం | తారేణ ఋద్ధం | ఏతత్తవ మనుస్వరూపం | గకారః
పూర్వరూపం | అకారో మధ్యమరూపం | అనుస్వారశ్చాంత్యరూపం|
బిందురుత్తరరూపం నాదః సంధానం | సంహితా సంధిః | సైషా
గణేశవిద్యా | గణక ఋషిః | నిచృద్గాయత్రీ ఛందః|శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా | ఓం గం గణపతయే నమః|| 7 ||
ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుణ్డాయ ధీమహి|
తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ || 8 ||
ఏకదంతం చతుర్హస్తం పాశమఙ్కుశధారిణం | రదం చ వరదం
హస్తైర్బిభ్రాణం మూషకధ్వజం | రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణకం
రక్తవాససం | రక్తగంధానులిప్తాఙ్గం రక్తపుష్పైః సుపూజితం|
భక్తానుకంపినం దేవం జగత్కారణమచ్యుతం | ఆవిర్భూతం చసృష్ట్యాదౌ ప్రకృతేః పురుషాత్పరం | ఏవం ధ్యాయతి యో నిత్యం స
యోగీ యోగినాం వరః || 9 ||
నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేస్తు
లంబోదరాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః || 10 ||
ఏతదథర్వశీర్షం యోధీతే | స బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే | స
సర్వవిఘ్నైర్న బాధ్యతే | స సర్వతః సుఖమేధతే | స పంచమహాపాపాత్
ప్రముచ్యతే | సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి|
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి | సాయం ప్రాతః ప్రయు ఞ్ఙానో  పాపో ౭పాపో భవతి |సర్వత్రాధీయానో౭పవిఘ్నోభవతి |   ధర్మార్థకామమోక్షం చ విందతి|
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ న దేయం | యో యది మోహాద్ దాస్యతి | స
పాపీయాన్ భవతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామమధీతే | తం తపసేన
సాధయేత్ || 11 ||
అనేన గణపతిమభిషిఞ్చతి | స వాగ్మీ భవతి | చతుర్థ్యామనశ్నన్
జపతి | స విద్యావాన్ భవతి | ఇత్యథర్వణవాక్యం | బ్రహ్మాద్యాచరణం
విద్యాన్న బిభేతి కదాచనేతి || 12 ||
యో దూర్వాఙ్కురైర్యజతి | స వైశ్రవణోపమో భవతి | యో లాజైర్యజతి | స
యశోవాన్ భవతి | స మేధావాన్ భవతి | యో మోదకసహస్రేణ యజతి సవాఞ్ఛితఫలమవాప్నోతి | యః సాజ్య సమిద్భిర్యజతి | స సర్వం లభతేస సర్వం లభతే || 13 ||
అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రాహయిత్వా | సూర్యవర్చస్వీ భవతి|
సూర్యగ్రహే మహానద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జప్త్వా | సిద్ధమంత్రో భవతి |
మహావిఘ్నాత్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషాత్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపాత్
ప్రముచ్యతే | మహాప్రత్యవాయాత్ ప్రముచ్యతే | స సర్వవిద్భవతి స
సర్వవిద్భవతి | య ఏవం వేద | ఇత్యుపనిషత్ || 14 ||

ఓం భద్రం కర్ణేభిహ్ శృణుయామ దేవాః | భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః|
స్థిరైర ఙ్గైస్తుష్టువాగ్ం సస్తనూభిః | వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః|
స్వస్తి న ఇంద్రోవృద్ధశ్రవాః | స్వస్తి నః పూషా విష్వవేదాః | స్వస్తి
నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ||

ఓం
శాంతిః  శాంతిః   శాంతిః
||
ఇతి గణపత్యుపనిషత్సమాప్తా ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...