హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, November 10, 2014

శ్రీ శివ నామావళ్యష్టకమ్హే చంద్ర చూడ , మదనాంతక , శూలపాణే ,
స్దాణో , గిరీశ , గిరిజేశ , మహేశ ,శంభో |
భూతేశ ,భీతభయసూదన , మామనాధం,
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష |
హే పార్వతీ హృదయవల్లభ , చంద్రమాళే ,
భూతాదిప , ప్రమధనాధ , గిరీశ చాప!
హే వాసుదేవ , భవ , రుద్ర , పినాకపాణే!
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష 2
హే నీలకంత , వృషభ ద్వజ , పంచ వక్త్ర ,
లోకేశ , శేషవలయ , ప్రమధేశ , శర్వ!
హే ధూర్జటే , పశుపతే , గిరి జాపతే , మాం
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష 3
హే విశ్వనాధ , శివ , శంకర , దేవదేవ ,
గంగాధర , ప్రమధ నాయక , కృత్తి వాసః
బాణేశ్వరంధకరిపో , హర ! లోకనాధ!
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష 4
వారాణసీపురపతే , మణి కర్ణికేశ ,
వీరేశ , దక్ష మఖకాల, విభో , గణేశ !
సర్వజ్ఞ , సర్వ హృదయైక నివాస! నాధ ,
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష 5
శ్రీ మన్మహేశ్వర , కృపామయ , హేదయాళో !
హే వ్యోమకేశ , శితికంత , గాణాది నాధ ,
భస్మాంగ రాగ , నృకపాల కలాపమాల,
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష 6
కైలాస శైల వినివాస , వృషాకపే , హే
మృత్యుంజయ , త్రినయన , త్రిజగన్నివాస!
నారాయణ ప్రియ, మాదాపహ, శక్తి నాధ ,
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష 7
విశ్వేశ , విశ్వభవనాశక , విశ్వరూప ,
విశ్వాత్మక , త్రిభువనైక గుణాఖిలేశ !
హే విశ్వరూప! కరుణామయ, దీనబంధో ,
సంసార దుఃఖ గహనాజ్జగదీశ ! రక్ష 8
ఇతి శ్రీ శివ నామావళ్య ష్టకమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...