హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, May 18, 2014

శ్రీ మృత్యుంజయ అష్టోత్తర శతనామావళి

                      
ఓం గంగాధరాయ నమః
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం అద్రిజాధీశాయ నమః
ఓం ఆకాశకేశాయ నమః
ఓం త్రిలోకేశ్వరాయ నమః
ఓం అమరాధీశవంద్యాయ నమః
ఓం యక్షేశ సన్మిత్రాయ నమః
ఓం దక్షార్చితాయ నమః
ఓం మోహాంతకాయ నమః
ఓం బుద్దిప్రదాయ నమః 10
ఓం సిద్ధేశ్వరాయ నమః
ఓం లిప్తాయ నమః
ఓం ఏకాదశాకారాయ నమః
ఓం రాకేందు సంకాశాయ నమః
ఓం శోకాంతకాయ నమః
ఓం ఐశ్వర్యధామాయ నమః
ఓం విశ్వాధికాయ నమః
ఓం ఓషధీశాంసుభూషాయ నమః
ఓం పాపప్రక్షాళనాయ నమః
ఓం మోక్షప్రదాయ నమః 20
ఓం దారిద్ర్యహీనాయ నమః
ఓం ప్రబుద్ధాయ నమః
ఓం ప్రభవాయ నమః
ఓం అంబాసమాశ్లిష్టాయ నమః
ఓం లంబోదరాపత్యాయ నమః
ఓం బింబాధరాయ నమః
ఓం అస్తోక కారుణ్యాయ నమః
ఓం కర్పూరగౌరాయ నమః
ఓం సర్పహారయ నమః
ఓం కందర్పదర్పాపహారాయ నమః 30
ఓం గంధేభచర్మాంగసక్తాయ నమః
ఓం సంసారనిస్తారణాయ నమః
ఓం ధర్మైకసంప్రాప్తాయ నమః
ఓం శర్మప్రదాయ నమః
ఓం అమరాధీశాయ నమః
ఓం చంద్రార్ధచూడాయ నమః
ఓం నాగేంద్రాలయాయ నమః
ఓం చంద్రశిరోరత్నాయ నమః
ఓం మందస్మితాయ నమః
ఓం జన్మక్షయాతీతాయ నమః 40
ఓం చిన్మాత్రమూర్త్యాయ నమః
ఓం ఆనందహృదయాయ నమః
ఓం మరున్నేత్రాయ నమః
ఓం డోలాయమానాం తరంగాయ నమః
ఓం అనేకలాస్యాశాయ నమః
ఓం ఢక్కాధ్వనిధ్వానాయ నమః
ఓం దాహధ్వనిభ్రాతాయ నమః
ఓం ణాకారనేత్రాంతాయ నమః
ఓం శ్రితానందాయ నమః
ఓం సాక్షిరూపాయ నమః 50
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం స్థాణ్వాయ నమః
ఓం పంచబాణాంతకాయ నమః
ఓం దీనావనాయ  నమః
ఓం ఆద్యంతహీనాయ నమః
ఓం ఆగమాంతాయ నమః
ఓం చిత్రాకృతాయ నమః
ఓం నందీశవాహనాయ నమః
ఓం అరవిందాస నమః
ఓం నారాధ్యాయ నమః 60
ఓం విందాకృతాయ నమః
ఓం పాపాంధకార ప్రదీపాయ నమః
ఓం ఆనందరూపాయ నమః
ఓం ఫాలంబకాయ నమః
ఓం శూలాయుధాయ నమః
ఓం బాలార్కబింబాయ నమః
ఓం జటాజూటాలంకృతాయ నమః
ఓం భోగీశ్వరాయ నమః
ఓం యోగిప్రియాయ నమః
ఓం భోగప్రదాయ నమః 70
ఓం కాళీప్రియాయ నమః
ఓం దక్షయజ్ఞాంతకాయ నమః
ఓం లంకేశవంద్యాయ నమః
ఓం శౌరిప్రియాయ నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం గీర్వాణవందితాయ నమః
ఓం షడ్వక్త్రతాతాయ నమః
ఓం సోమావతంసాయ నమః
ఓం లోకాదిసృడ్వందితాయ నమః
ఓం సామప్రియాయ నమః 80
ఓం కాలాంతకాయ నమః
ఓం హాలాహలభక్ష్యాయ నమః
ఓం స్వయంధామాయ నమః
ఓం శోణాకృతాయ నమః
ఓం సత్యాకృతాయ నమః
ఓం ఈశాంకృతాంఘ్ర్యాయ నమః
ఓం మహేశాయ నమః
ఓం నిఖిలవాసాయ నమః
ఓం కాశీపత్యాయ నమః
ఓం గీర్వాణగర్వాపకాయ నమః 90
ఓం అంతరంగాయ నమః
ఓం ఆరాధ్యాయ నమః
ఓం వాగీశతూణీరాయ నమః
ఓం వందారు మందారాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం నీలగ్రీవాయ నమః
ఓం రాకేందుకోటి ప్రకాశాయ నమః
ఓం యజ్ఞేశ్వరాయ నమః
ఓం అధ్వరధ్వంసకాయ నమః
ఓం అమృతహృదయాయ నమః 100
ఓం అకాలమృత్యహరాయ నమః
ఓం అద్భుతశక్తాయ నమః
ఓం సర్వమంగళాధీశాయ నమః
ఓం సత్యస్వరూపాయ నమః
ఓం సంతోషితాత్మాయ నమః
ఓం జన్మక్షయాయ నమః
ఓం సంసారసింధు ఉడుపాయ నమః
ఓం శ్రీ కాశీవిశ్వేశ్వరాయ నమః 108

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...