హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, March 17, 2014

మెరుగైన కంటి చూపుకోసం లేదా పోయిన కంటి చూపు తిరిగి రావటం కోసం :చాక్షుశోపనిషత్


 
అస్యా  చాక్షుస్షి  విద్యాయా ఆహిర్బుఘ్న్య  రుశిహి, గయత్రీ  చందః II
సూర్యో  దేవతా ,చక్షు రోగ  నివ్రుత్తయే జపే  వినియోగః  II 1 II
ఓం  చక్షు:  చక్షు: తేజ:  స్థిరో  భవ I
మాం  పాహి  పాహి  II
త్వరితం  చక్షురోగాన్  శమయ  శమయ  II 2 II
మామ  జాతరూపం  తేజో  దర్శయ  దర్శయ  II
యథాహం  అందో  నశ్యాం  తథా  కల్పయ  కల్పయ  II
కల్యాణం  కురు  కురు  II 3 II
యాని  మామ  పూర్వజన్మోపార్జితాని  చక్షు: ప్రతిరోధక దుష్హ్క్రుతాని II
సర్వాని నిర్మూలయ  నిర్మూలయ  II 4 II
ఓం  నమ: చక్షుస్తేజోదాత్రే  దివ్యాయ  భాస్కరాయ  II
ఓం  నమ: కరునాకరాయామ్రుతాయ  ఓం  నమ: సూర్యాయ  II 5 II
ఓం  నమో  భగవతే  సూర్యాయ అక్షి తేజసే  నమ: II
ఖేచరాయ  నమః  II మహాతే  నమ: II రాజసే  నమ: II 6 II
అసతోమా  సత్గామయ  II
తమసోమా  జ్యోతిర్గమయా  II
మృత్యోర్మా  అమృతంగమయ  II 7 II
ఉష్హ్నో  భగవాన్  శుచిరూప: II
హంసో  భగవాన్  శుచిరప్రతిరూప: II
య  ఇమాం  చాక్శుష్మతీ  విద్యాం బ్రాహ్మనో  నిత్యమధీయతె    II
న  తస్యాక్షిరోగో  భవతి  II న  తస్య  కులే  అందో  భవతి  II
అష్టౌ    బ్రహ్మనాన్  గ్రాహయిత్యా  విద్యా  సిద్ధిర్భవతి  II 8 ఈఈ
విశ్వరూపం  గృనిణం జాతవేదసం  హిరణ్యమయ    పురుషం  జ్యోతిరూపం
తపంతం  సహస్ర రష్మిహ శతధావర్నమనః 
పురహ  ప్రజానా ముదయత్యేష్  సూర్యః 
ఓం  నమో  భగవతే  ఆదిత్యాయ 

 
II ఇతి  క్రుష్ణయజుర్వెదీయ  చాక్షుశ్హోపనిశ్హాద్   సంపూర్ణం  ఈఈ వేదాలలో చెప్పినట్లు మన విశ్వం లో పన్నెండు మంది సూర్యులు వుంటారు కాబట్టి  పై మంత్ర్హాన్ని రోజుకి పన్నెండు సార్లు చదువుకోవాలి. ఈ మంత్రాన్ని ఉచ్చరించే ముందు ఒక వెండి పాత్రలో కాని లేదా ఒక  రాగి పాత్రలోకాని నీళ్ళు తీసుకొని ఉచ్చారించటం అయిన వెంటనే ఆ నీటి తో కళ్ళను తుడుచుకోవాలి , మిగిలినవాటి సేవనం చెయ్యాలి.
అలానే రిగ్వేదం లో చెప్పిన
చక్షుర్నో  దేవః సవిత  చక్షుర్ణ   ఉత  పర్వతః 
చక్షుర్ధాత   దధాతూ  న:,చక్షుర్నో  దేహి  చక్షుషే    
చక్షుర్విఖ్యే  తనుచ్యః ,సంచేడం  విచా  పస్చఎమ 
సుసంద్రిశంత్వ  వయం  ప్రతి  పస్చఎమ  సూర్య: విపష్యెం  న్రిస్చ్క్షసః
పై చెప్పిన మంత్రాన్ని రోజు లో వీలున్నన్ని సార్లు జపించుకో తగిన మంత్రం.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...