హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, November 28, 2013

రామాష్టకం

 

భజే విశేషసుందరం సమస్తపాపఖండనం
స్వభక్తిచత్తరంజనం సదైవ రామ మద్వయమ్‌. 1
జటాకలాపశోభితం సమస్తపాపనాశకమ్‌
స్వభక్తిభీతిభంజనం భజేహ రామ మద్వయమ్‌. 2

నిజస్వరూపబోధకం కృపాకరం భవాపహం
సమం శివం నిరంజనం భజేహ రామ మద్వయమ్‌. 3

సదా ప్రపంచకల్పితం హ్యనామరూపవాస్తవం
నరాకృతిం నిరామయం భజేహ రామ మద్వయమ్‌. 4

నిష్ర్పపంచనిర్వికల్పనిర్మలం నిరామయం
చిదేకరూపసంతతం భజేహ రామ మద్వయమ్‌. 5

భవాబ్ధిపోతరూపకం హ్యశేషదేహకల్పితమ్‌
గుణాకరం కృపాకరం భజేహ రామ మద్వయమ్‌. 6

మహాసువాక్యబోధకై ర్విరాజమానవాకృదై
పరం చ బ్రహ్మ వ్యాపకం భజేహ రామ మద్వయమ్‌. 7

శివప్రదం సుఖప్రదం భవచ్ఛిదం భ్రమాపహం
విరాజమానదైశికం భజేహ రామ మద్వయమ్‌. 8

రామాష్టకం పఠతి య స్సుకరం సుపుణ్యం
వ్యాసేన భాషిత మిదం శృణుతే మనుష్యః
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్య మనంతకీర్తిం
సంప్రాప్య దేవిలయే లభతే చ మోక్షమ్‌. 9

ఇతి రామాష్టకం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...