హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, September 01, 2013

సాధనా పంచకంవేదో నిత్య మధీయతాం తదుదితం కర్మ స్వనుష్ఠీయతామ్
తేనేశస్య విధీయతామపచితః కామ్యే మతిస్త్యజ్యతామ్
పాపౌఘః పరిధూయతాం భవ సుఖే దోషో 'నుసంధీయతామ్
ఆత్మేచ్చా వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్ తూర్ణం వినిర్గమ్యతామ్ ॥ ౧

సంగః సత్సు విధీయతాం భగవతో భక్తిర్ధృఢా ధీయతామ్
శాంత్యాదిః పరిచీయతాం దృఢతరం కర్మాశు సంత్యజ్యతామ్
సద్విద్వానుపసర్ప్యతాం ప్రతి దినం తత్పాదుకా సేవ్యతామ్
బ్రహ్మైకాక్షరమర్ధ్యతాం శృతి శిరో వాక్యం సమాకర్ణ్యతామ్ ॥ ౨

వాక్యార్థశ్చ విచార్యతాం శృతి శిరః పక్షః సమాశ్రీయతామ్
దుస్తర్కాత్ సువిరమ్యతాం శృతి మతస్తర్కో 'నుసంధీయతామ్
బ్రహ్మాస్మీతి విభావ్యతాం అహరహర్గర్వ పరిత్యజ్యతామ్
దేహో 'హం మతిరుజ్జ్యతాం బుద జనైర్వాద పరిత్యజ్యతామ్ ॥ ౩

క్షుద్వ్యాధిశ్చ చికిత్స్యతాం ప్రతిదినం భిక్షౌషధం భుజ్యతామ్
స్వాద్వన్నం న తు యాచ్యతాం విధి వశాత్ ప్రాప్తేన సంతుష్యతామ్
శీతోష్ణాది విషహ్యతాం నతు వృధా వాక్యం సముచ్చార్యతామ్
ఔదాసీన్య మభీప్స్యతాం జన కృపా నైష్టుర్యముత్సృజ్యతామ్ ॥ ౪

ఏకాంతే సుఖమాస్యతాం పరతరే చేతః సమాధీయతామ్
పూర్ణాత్మా సుసమీక్ష్యతాం జగదిదం తద్బాధితం దృశ్యతామ్
ప్రాక్కర్మ ప్రవిలాప్యతాం చితి బలాన్నాప్యుత్తరైః శ్లిష్యతామ్
ప్రారబ్దం త్విహ భుజ్యతామథ పరబ్రహ్మాత్మనా స్థీయతామ్ ॥ ౫
 linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...