హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, July 14, 2013

పాండురంగాష్టకం

Pandurangashtakam in telugu - పాండురంగాష్టకం

మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా - వరం పుండరీకాయ దాతుం మునీంద్రైః |
సమాగత్య తిష్ఠంతమానందకందం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౧ ||

తటిద్వాససం నీలమేఘావభాసం - రమామందిరం సుందరం చిత్ప్రకాశమ్ |
వరం త్విష్టకాయాం సమన్యస్తపాదం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౨ ||

ప్రమాణం భవాబ్ధేరిదం మామకానాం - నితంబః కరాభ్యాం ధృతో యేన తస్మాత్ |
విధాతుర్వసత్యై ధృతో నాభికోశః - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౩ ||

స్ఫురత్కౌస్తుభాలంకృతం కంఠదేశే - శ్రియా జుష్టకేయూరకం శ్రీనివాసమ్ |
శివం శాంతమీడ్యం వరం లోకపాలం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౪ ||

శరచ్చంద్రబింబాననం చారుహాసం - లసత్కుండలాక్రాంతగండస్థలాంతమ్ |
జపారాగబింబాధరం కంజనేత్రం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౫ ||

కిరీటోజ్జ్వలత్సర్వదిక్ప్రాంతభాగం - సురైరర్చితం దివ్యరత్నైరనర్ఘైః |
త్రిభంగాకృతిం బర్హమాల్యావతంసం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౬ ||

విభుం వేణునాదం చరంతం దురంతం - స్వయం లీలయా గోపవేషం దధానమ్ |
గవాం బృందకానందదం చారుహాసం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౭ ||

అజం రుక్మిణీ ప్రాణసంజీవనం తం - పరం ధామ కైవల్యమేకం తురీయమ్ |
ప్రసన్నం ప్రపన్నార్తిహం దేవదేవం - పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్ || ౮ ||

స్తవం పాండురంగస్య వై పుణ్యదం యే - పఠంత్యేకచిత్తేన భక్త్యా చ నిత్యమ్ |
భవాంభోనిధిం తే వితీర్త్వాంతకాలే - హరేరాలయం శాశ్వతం ప్రాప్నువంతి || ౯ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...