హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, July 12, 2013

రామభుజంగప్రయాత స్తోత్రం

Rama bhujanga prayata stotram in telugu - రామభుజంగప్రయాత స్తోత్రం

విశుద్ధం పరం సచ్చిదానందరూపం - గుణాధారమాధారహీనం వరేణ్యమ్ |
మహాంతం విభాంతం గుహాంతం గుణాంతం - సుఖాంతం స్వయం ధామ రామం ప్రవద్యే || ౧ ||

శివం నిత్యమేకం విభుం తారకాఖ్యం - సుఖాకారమాకారశూన్యం సుమాన్యమ్ |
మహేశం కలేశం సురేశం పరేశం - నరేశం నిరీశం మహీశం ప్రవద్యే || ౨ ||

యదావర్ణయత్కర్ణమూలేzంతకాలే - శివో రామ రామేతి రామేతి కాశ్యామ్ |
తదేకం పరం తారకబ్రహ్మరూపం - భజేzహం భజేzహం భజేzహం భజేzహమ్ || ౩ ||

మహారత్నపీఠే శుభే కల్పమూలే - సుఖాసీనమాదిత్యకోటిప్రకాశమ్ |
సదా జానకీలక్ష్మణోపేతమేకం - సదా రామచంద్రం భజేzహం భజేzహమ్ || ౪ ||

క్వణద్రత్నమంజీరపాదారవిందం - లసన్మేఖలాచారుపీతాంబరాఢ్యమ్ |
మహారత్నహారోల్లసత్కౌస్తుభాంగం - నదచ్చంచరీమంజరీలోలమాలమ్ || ౫ ||

లసచ్చంద్రికాస్మేరశోణాధరాభం - సముద్యత్పతంగేందుకోటిప్రకాశమ్ |
నమద్బ్రహ్మరుద్రాదికోటీరరత్న - స్ఫురత్కాంతినీరాజనారాధితాంఘ్రిమ్ || ౬ ||

పురః ప్రాంజలీనాంజనేయాదిభక్తా-న్స్వచిన్ముద్రయా భద్రయా బోధయంతమ్ |
భజేzహం భజేzహం సదా రామచంద్రం - త్వదన్యం న మన్యే న మన్యే న మన్యే || ౭ ||

యదా మత్సమీపం కృతాంతః సమేత్య - ప్రచండప్రకోపైర్భటైర్భీషయేన్మామ్ |
తదావిష్కరోషి త్వదీయం స్వరూపం - సదాపత్ప్రణాశం సకోదండబాణమ్ || ౮ ||

నిజే మానసే మందిరే సన్నిధేహి - ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర |
ససౌమిత్రిణా కైకయీనందనేన - స్వశక్త్యానుభక్త్యా చ సంసేవ్యమాన || ౯ ||

స్వభక్తాగ్రగణ్యైః కపీశైర్మహీశై-రనీకైరనేకైశ్చ రామ ప్రసీద |
నమస్తే నమోzస్త్వీశ రామ ప్రసీద - ప్రశాధి ప్రశాధి ప్రకాశ ప్రభో మామ్ || ౧౦ ||

త్వమేవాసి దేవం పరం మే యదేకం - సుచైతన్యమేతత్త్వదన్యం న మన్యే |
యతోzభూదమేయం వియద్వాయుతేజో - జలోర్వ్యాదికార్యం చరం చాచరం చ || ౧౧ ||

నమః సచ్చిదానందరూపాయ తస్మై - నమో దేవదేవాయ రామాయ తుభ్యమ్ |
నమో జానకీజీవితేశాయ తుభ్యం - నమః పుండరీకాయతాక్షాయ తుభ్యమ్ || ౧౨ ||

నమో భక్తియుక్తానురక్తాయ తుభ్యం - నమః పుణ్యపుంజైకలభ్యాయ తుభ్యమ్ |
నమో వేదవేద్యాయ చాద్యాయ పుంసే - నమః సుందరాయేందిరావల్లభాయ || ౧౩ ||

నమో విశ్వకర్త్రే నమో విశ్వహర్త్రే - నమో విశ్వభోక్త్రే నమో విశ్వమాత్రే |
నమో విశ్వనేత్రే నమో విశ్వజేత్రే - నమో విశ్వపిత్రే నమో విశ్వమాత్రే || ౧౪ ||

నమస్తే నమస్తే సమస్తప్రపంచ - ప్రభోగప్రయోగప్రమాణప్రవీణ |
మదీయం మనస్త్వత్పదద్వంద్వసేవాం - విధాతుం ప్రవృత్తం సుచైతన్యసిద్ధ్యై || ౧౫ ||

శిలాపి త్వదంఘ్రిక్షమాసంగిరేణు - ప్రసాదాద్ధి చైతన్యమాధత్త రామ |
నరస్త్వత్పదద్వంద్వసేవావిధానా-త్సుచైతన్యమేతీతి కిం చిత్రమత్ర || ౧౬ ||

పవిత్రం చరిత్రం విచిత్రం త్వదీయం - నరా యే స్మరన్త్యన్వహం రామచంద్ర |
భవంతం భవాంతం భరంతం భజంతో - లభంతే కృతాంతం న పశ్యన్త్యతోzన్తే || ౧౭ ||

స పుణ్యః స గణ్యః శరణ్యో మమాయం - నరో వేద యో దేవచూడామణిం త్వామ్ |
సదాకారమేకం చిదానందరూపం - మనోవాగగమ్యం పరం ధామ రామ || ౧౮ ||

ప్రచండప్రతాపప్రభావాభిభూత - ప్రభూతారివీర ప్రభో రామచంద్ర |
బలం తే కథం వర్ణ్యతేzతీవ బాల్యే - యతోzఖండి చండీశకోదండదండమ్ || ౧౯ ||

దశగ్రీవముగ్రం సపుత్రం సమిత్రం - సరిద్దుర్గమధ్యస్థరక్షోగణేశమ్ |
భవన్తం వినా రామ వీరో నరో వా - సురో వామరో వా జయేత్కస్త్రిలోక్యామ్ || ౨౦ ||

సదా రామ రామేతి నామామృతం తే - సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబంతం సమంతం సుదంతం హసంతం - హనూమంతమంతర్భజే తం నితాంతమ్ || ౨౧ ||

సదా రామ రామేతి రామామృతం తే - సదారామమానందనిష్యందకందమ్ |
పిబన్నన్వహం నన్వహం నైవ మృత్యో-ర్బిభేమి ప్రసాదాదసాదాత్తవైవ || ౨౨ ||

అసీతాసమేతైరకోదండభూషై-రసౌమిత్రివంద్యైరచండప్రతాపైః |
అలంకేశకాలైరసుగ్రీవమిత్రై-రరామాభిధేయైరలం దైవతైర్నః || ౨౩ ||

అవీరాసనస్థైరచిన్ముద్రికాఢ్యై-రభక్తాంజనేయాదితత్త్వప్రకాశైః |
అమందారమూలైరమందారమూలై-రరామాభిధేయైరలం దైవతై ర్నః || ౨౪ ||

అసింధుప్రకోపైరవంధ్యప్రతాపై-రబంధుప్రయాణైరమందస్మితాఢ్యైః |
అదండప్రవాసైరఖండప్రబోధై-రరామాభిధేయైరలం దేవతై ర్నః || ౨౫ ||

హరే రామ సీతాపతే రావణారే - ఖరారే మురారేzసురారే పరేతి |
లపంతం నయంతం సదాకాలమేవం - సమాలోకయాలోకయాశేషబంధో || ౨౬ ||

నమస్తే సుమిత్రాసుపుత్రాభివంద్య - నమస్తే సదా కైకయీనందనేడ్య
నమస్తే సదా వానరాధీశవంద్య - నమస్తే నమస్తే సదా రామచంద్ర || ౨౭ ||

ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండప్రతాప - ప్రసీద ప్రసీద ప్రచండారికాల |
ప్రసీద ప్రసీద ప్రపన్నానుకంపిన్ - ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో రామచంద్ర || ౨౮ ||

భుజంగప్రయాతం పరం వేదసారం - ముదా రామచంద్రస్య భక్త్యా చ నిత్యమ్
పఠన్సంతతం చింతయన్స్వాంతరంగే - స ఏవ స్వయం రామచంద్రః స ధన్యః || ౨౯ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...