హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, May 06, 2013

శ్రీ సూర్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్

. అథ భవిష్యపురాణాన్తర్గత- సూర్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ .
ఓం విశ్వజిద్ విశ్వజిత్కర్తా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః .

విశ్వేశ్వరో విశ్వయోనిర్నియతాత్మా జితేన్ద్రియః .. ౧..
కాలాశ్రయః కాలకర్తా కాలహా కాలనాశనః .
మహాయోగీ మహాబుద్ధిర్మహాత్మా సుమహాబలః .. ౨..
ప్రభుర్విభుర్భూతనాథో భూతాత్మా భువనేశ్వరః .
భూతభవ్యో భావితాత్మా భూతాన్తఃకరణః శివః .. ౩..
శరణ్యః కమలానన్దో నన్దనో నన్దవర్ధనః .
వరేణ్యో వరదో యోగీ సుసంయుక్తః ప్రకాశకః .. ౪..
వాక్ప్రాణః పరమః ప్రాణః ప్రీతాత్మా ప్రియతః ప్రియః .
నయః సహస్రపాత్ సాధుర్దివ్యకుణ్డలమణ్డితః .. ౫..
అవ్యఙ్గధారీ ధీరాత్మా ప్రచేతా వాయువాహనః .
సమాహితమతిర్ధాతా విధాతా కృతమఙ్గలః .. ౬..
కపర్దీ కల్పకృద్రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః .
సమాయుక్తో విముక్తాత్మా కృతాత్మా కృతినాంవరః .. ౭..
అవిచిన్త్యవపుః శ్రేష్ఠో మహాయోగీ మహేశ్వరః .
కాన్తః కామాదిరాదిత్యో నియతాత్మా నిరాకులః .. ౮..
కామః కారుణికః కర్తా కమలాకరబోధనః .
సప్తసప్తిరచిన్త్యాత్మా మహాకారుణికోత్తమః .. ౯..
సంజీవనో జీవనాథో జగజ్జీవో జగత్పతిః .
అజయో విశ్వనిలయః సంవిభాగో వృషధ్వజః .. ౧౦..
వృషాకపిః కల్పకర్తా కల్పాన్తకరణో రవిః .
ఏకచక్రరథో మౌనీ సురథో రథినాంవరః .. ౧౧..
అక్రోధనో రశ్మిమాలీ తేజోరాశిర్విభావసుః .
దివ్యకృద్ దినకృద్ దేవో దేవదేవో దివస్పతిః .. ౧౨..
ధీరానాథో హవిర్హోతా దివ్యబాహుర్దివాకరః .
యజ్ఞో యజ్ఞపతిః పూషా స్వర్ణరేతాః పరావహః .. ౧౩..
పరాపరజ్ఞస్ తరణిరంశుమాలీ మనోహరః .
ప్రాజ్ఞః ప్రజాపతిః సూర్యః సవితా విష్ణురంశుమాన్ .. ౧౪..
సదాగతిర్గన్ధబాహుర్విహితో విధిరాశుగః .
పతఙ్గః పతగః స్థాణుర్విహఙ్గో విహగో వరః .. ౧౫..
హర్యశ్వో హరితాశ్వశ్చ హరిదశ్వో జగత్ప్రియః .
త్ర్యంబకః సర్వదమనో భావితాత్మా భిషగ్వరః .. ౧౬..
ఆలోకకృల్లోకనాథో లోకాలోకనమస్కృతః .
కాలః కల్పాన్తకో వహ్నిస్తపనః సమ్ప్రతాపనః .. ౧౭..
విరోచనో విరూపాక్షః సహస్రాక్షః పురందరః .
సహస్రరశ్మిర్మిహిరో వివిధామ్బరభూషణః .. ౧౮..
ఖగః ప్రతర్దనో ధన్యో హయగో వాగ్విశారదః .
శ్రీమాంశ్చ శిశిరో వాగ్మీ శ్రీపతిః శ్రీనికేతనః .. ౧౯..
శ్రీకణ్ఠః శ్రీధరః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసో వసుప్రదః .
కామచారో మహామాయో మహేశో విదితాశయః .. ౨౦..
తీర్థక్రియావాన్ సునయో విభవో భక్తవత్సలః .
కీర్తిః కీర్తికరో నిత్యః కుణ్డలీ కవచీ రథీ .. ౨౧..
హిరణ్యరేతాః సప్తాశ్వః ప్రయతాత్మా పరంతపః .
బుద్ధిమాన్ అమరశ్రేష్ఠో రోచిష్ణుః పాతశాసనః .. ౨౨..
సముద్రో ధనదో ధాతా మాన్ధాతా కశ్మలాపహః .
తమోఘ్నో ధ్వాన్తహా వహ్నిర్హోతాన్తఃకరణో గుహః .. ౨౩..
పశుమాన్ ప్రయతానన్దో భూతేశః శ్రీమతాంవరః .
నిత్యోఽదితో నిత్యరథః సురేశః సురపూజితః .. ౨౪..
అజితో విజయో జేతా జఙ్గమస్థావరాత్మకః .
జీవానన్దో నిత్యకామీ విజేతా విజయప్రదః .. ౨౫..
పర్జన్యోఽగ్నిః స్థితిస్థేయః స్థవిరోఽణుర్నిరఞ్జనః .
ప్రద్యోతనో రథారూఢః సర్వలోకప్రకాశకః .. ౨౬..
ధ్రువో మేధీ మహావీర్యో హంసః సంసారతారకః .
సృష్టికర్తా క్రియాహేతుర్మార్తణ్డో మరుతాంపతిః .. ౨౭..
మరుత్వాన్ దహనః స్పష్టా భగో భాగ్యోఽర్యమాపతిః .
వరుణాంశో జగన్నాథః కృతకృత్యః సులోచనః .. ౨౮..
వివస్వాన్ భానుమాన్ కార్యకారణం తేజసాంనిధిః .
అసఙ్గవామీ తిగ్మాంశుర్ధర్మాదిర్దీప్తదీధితిః .. ౨౯..
సహస్రదీధితిర్భఘ్నః సహస్రాంశుర్దివాకరః .
గభస్తిమాన్ దీధితిమాన్ స్రగ్విమాన్ అతులద్యుతిః .. ౩౦..
భాస్కరః సురకార్యజ్ఞః సర్వజ్ఞస్ తీక్ష్ణదీధితిః .
సురజ్యేష్ఠః సురపతిర్బహుజ్ఞోవచసాంపతిః .. ౩౧..
తేజోనిధిర్బృహత్తేజా బృహత్కీర్తిర్బృహస్పతిః .
అహిమానూర్జితో ధీమాన్ ఆముక్తః కీర్తివర్ధనః .. ౩౨..
మహావైద్యాగ్రేణపతిర్గణేశో గణనాయకః .
తీవ్రప్రతాపనస్ తాపీ తాపనో విశ్వతాపనః .. ౩౩..
కార్తస్వరో హృషీకేశః పద్మానన్దోఽభినన్దితః .
పద్మనాభోఽమృతాహారః స్థితిమాన్ కేతుమాన్ నభః .. ౩౪..
అనాద్యన్తోఽచ్యుతో విశ్వో విశ్వామిత్రో ఘృణీ విరాట్ .
ఆముక్తః కవచీ వాగ్మీ కఞ్చుకీ విశ్వభావనః .. ౩౫..
అనిమిత్తగతిః శ్రేష్ఠః శరణ్యః సర్వతోముఖః .
విగాహీరేణురసహః సమాయుక్తః సమాహితః .. ౩౬..
ధర్మకేతుర్ధర్మరతిః సంహర్తా సంయమోయమః .
ప్రణతార్తిహరో వాదీ సిద్ధకార్యో జనేశ్వరః .. ౩౭..
నభో విగాహనః సత్యః స్థామసః సుమనో హరః .
హారీ హరిర్హరో వాయురృతుః కాలానలద్యుతిః .. ౩౮..
సుఖసేవ్యో మహాతేజా జగతామన్తకారణమ్ .
మహేన్ద్రో విష్టుతః స్తోత్రం స్తుతిహేతుః ప్రభాకరః .. ౩౯..
సహస్రకల ఆయుష్మాన్ అరోషః సుఖదః సుఖీ .
వ్యాధిహా సుఖదః సౌఖ్యం కల్యాణః కల్పినాంవరః .. ౪౦..
ఆరోగ్యకర్మణాం సిద్ధిర్వృద్ధిరృద్ధిరహస్పతిః .
హిరణ్యరేతా ఆరోగ్యం విద్వాన్ బన్ధుర్బుధో మహాన్ .. ౪౧..
ప్రణవాన్ ధృతిమాన్ ధర్మో ధర్మకర్తా రుచిప్రదః .
సర్వప్రియః సర్వసహః సర్వశత్రునివారుణః .. ౪౨..
ప్రాంశుర్విద్యోతనో ద్యోతః సహస్రకిరణః కృతిః .
కేయూరభూషణోద్భాసీ భాసితో భాసనోఽనలః .. ౪౩..
శరణ్యార్తిహరో హోతా ఖద్యోతః ఖగసత్తమః .
సర్వద్యోతోఽమవద్ద్యోతః సర్వద్యుతికరోఽమలః .. ౪౪..
కల్యాణః కల్యాణకరః కల్పః కల్పకరః కవిః .
కల్యాణకృత్ కల్పవపుః సర్వకల్యాణభాజనః .. ౪౫..
శాన్తిప్రియః ప్రసన్నాత్మా ప్రశాన్తః ప్రశమప్రియః .
ఉదారకర్మా సునయః సువర్చా వర్చసోజ్జ్వలః .. ౪౬..
వర్చస్వీ వర్చసామీశస్ త్రైలోక్యేశో వశానుగః .
తేజస్వీ సుయశావర్ణిర్వర్ణాధ్యక్షో బలిప్రియః .. ౪౭..
యశస్వీ వేదనిలయస్ తేజస్వీ ప్రకృతిస్థితః .
ఆకాశగః శీఘ్రగతిరాశుగః శ్రుతిమాన్ ఖగః .. ౪౮..
గోపతిర్గ్రహదేవేశో గోమాన్ ఏకః ప్రభఞ్జనః .
జనితాప్రజగణ్డీవో దీపః సర్వప్రకాశకః .. ౪౯..
కర్మసాక్షీ యోగనిత్యో నభస్వాన్ అసురాన్తకః .
రక్షోఘ్నో విఘ్నశమనః కిరీటీ సుమనఃప్రియః .. ౫౦..
మరీచిమాలీ సుమతిః కృతాతిథ్యోఽవిశేషతః .
శిష్టాచారః శుభాకారః స్వాచారా చారతత్పరః .. ౫౧..
మన్దారో మాఠరో రేణుః క్షోభణః పక్షిణాఙ్గురుః .
స్వవిశిష్టో విశిష్టాత్మా విధేయో జ్ఞానశోభనః .. ౫౨..
మహాశ్వేతా ప్రియో జ్ఞేయః సామగో మోదదాయకః .
సర్వవేదప్రగీతాత్మా సర్వవేదో గయాలయః .. ౫౩..
వేదమూర్తిశ్చతుర్వేదో వేదభృద్ వేదపారగః .
క్రియావాన్ అతిరోచిష్ణుర్వరీయాంశ్చ వరప్రదః .. ౫౪..
వ్రతధారీ వ్రతధరో లోకబన్ధురలంకృతః .
అలంకారాక్షరో దివ్యవిద్యావాన్ విదితాశయః .. ౫౫..
అకారో భూషణో భూష్యో భూష్ణుర్భవనపూజితః .
చక్రపాణిర్వజ్రధరః సువేశో లోకవత్సలః .. ౫౬..
రాజ్ఞీపతిర్మహాబాహుః ప్రకృతిర్వికృతిర్గుణః .
అన్ధకారాపహః శ్రేష్ఠో యుగావర్తో యుగాదికృత్ .. ౫౭..
అప్రమేయః సదాయోగీ నిరహంకార ఈశ్వరః .
శుభప్రదః శుభశోభా శుభకర్మా శుభాస్పదః .. ౫౮..
సత్యవాన్ ధృతిమాన్ అర్చ్యో హ్యకారో వృద్ధిదోఽనలః .
బలభృద్ బలగో బన్ధుర్బలవాన్ హరిణాంవరః .. ౫౯..
అనఙ్గోఽనాగరాణిన్ద్రః పద్మయోనిర్గణేశ్వరః .
సంవత్సర ఋతుర్నేతా కాలచక్రప్రవర్తకః .. ౬౦..
పద్మేక్షరః పద్మయోనిః ప్రభవోఽనసరద్యుతిః .
సుమూర్తిః సుమతిః సోమో గోవిన్దో జగదాదిజః .. ౬౧..
పీతవాసాః కృష్ణవాసా దిగ్వాసాతీన్ద్రియో హరిః .
అతీన్ద్రోఽనేకరూపాత్మా స్కన్దః పరపురంజయః .. ౬౨..
శక్తిమాన్ సూరధృగ్ భాస్వాన్ మోక్షహేతురయోనిజః .
సర్వదర్శోఽదితో దర్శో దుఃస్వప్నాశుభనాశనః .. ౬౩..
మాఙ్గల్యకర్తా కరణిర్వేగవాన్ కశ్మలాపహః .
స్పష్టాక్షరో మహామన్త్రో విశాఖో యజనప్రియః .. ౬౪..
విశ్వకర్మా మహాశక్తిర్జ్యోతిరీశవిహంగమః .
విచక్షణో దక్ష ఇన్ద్రః ప్రత్యూహః ప్రియదర్శనః .. ౬౫..
అశ్వినౌ వేదనిలయో వేదవిద్ విదితాశయః .
ప్రభాకరో జితరిపుః సుజనోఽరుణసారథిః .. ౬౬..
కుబేరసురథః స్కన్దో మహితోఽభిహితో గుహుః .
గ్రహరాజో గ్రహపతిర్గ్రహనక్షత్రమణ్డనః .. ౬౭..
భాస్కరః సతతానన్దో నన్దనో నన్దివర్ధనః .
మఙ్గలోఽప్యథ మఙ్గలవాన్ మాఙ్గల్యోఽమఙ్గలాపహః .. ౬౮..
మఙ్గలాచారచరితః శీర్ణః సర్వవ్రతో వ్రతీ .
చతుర్ముఖః పద్మమాలీ పూతాత్మా ప్రణతార్తిహా .. ౬౯..
అకిఞ్చనః సత్యసన్ధో నిర్గుణో గుణవాన్ గుణీ .
సమ్పూర్ణః పుణ్డరీకాక్షో విధేయో యోగతత్పరః .. ౭౦..
సహస్రాంశుః క్రతుపతిః సర్వస్వం సుమతిః సువాక్ .
సుభామనో మాల్యదామా ఘృతాహారో హరిప్రియః .. ౭౧..
బ్రహ్మప్రచేతా ప్రథితః ప్రతీతాత్మా స్థిరాత్మకః .
శతబిన్దుః శతమఖో గరీయాన్ అనలప్రభుః .. ౭౨..
ధీరో మహత్తరో ధన్యః పురుషః పురుషోత్తమః .
విద్యాధరాధిరాజోఽహివిద్యావాన్ భూతిదస్థితః ..౭౩..
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ విశ్వాత్మా బహుమఙ్గలః .
సుస్థితః సురథః స్వర్ణో మోక్షాధారనికేతనః .. ౭౪..
నిర్ద్వన్ద్వో ద్వన్ద్వహా సర్గః సర్వగః సమ్ప్రకాశయః .
దయాలుః సూక్ష్మరీః శాన్తిః క్షేమాక్షేమస్థితిప్రియః .. ౭౫..
భూతరో భూపతిర్వక్తా పవిత్రాత్మా త్రిలోచనః .
మహావరాహః ప్రియకృద్ ధాతా భోక్తాభయప్రదః .. ౭౬..
చతుర్వేదధరో నిత్యో వినిద్రో వివిధాశనః .
చక్రవర్తీ ధృతికరః సమ్పూర్ణోఽథ మహేశ్వరః .. ౭౭..
విచిత్రరథ ఏకాకీ సప్తసప్తిః పరాత్పరః .
సర్వోదధిస్థితికరః స్థితిస్థేయః స్థితిప్రియః .. ౭౮..
నిష్కలః పుష్కరనిభో వసుమాన్ వాసవప్రియః .
వసుమాన్ వాసవస్వామీ వసురాతా వసుప్రదః .. ౭౯..
బలవాన్ జ్ఞానవాంస్తత్త్వమ్ ఓంకారస్ తృషుసంస్థితః .
సంకల్పయోనిర్దినకృద్ భగవాన్ కారణావహః .. ౮౦..
నీలకణ్ఠో ధనాధ్యక్షశ్చతుర్వేదప్రియంవదః .
వషట్కారో హుతం హోతా స్వాహాకారో హుతాహుతిః .. ౮౧..
జనార్దనో జనానన్దో నరో నారాయణోఽమ్బుదః .
స్వర్ణాఙ్గక్షపణో వాయుః సురా సురనమస్కృతః .. ౮౨..
విగ్రహో విమలో బిన్దుర్విశోకో విమలద్యుతిః .
ద్యోతితో ద్యోతనో విద్వాన్ వివిద్వాన్ వరదో బలీ .. ౮౩..
ధర్మయోనిర్మహామోహో విష్ణుభ్రాతా సనాతనః .
సావిత్రీభావితో రాజా విసృతో విఘృణీ విరాట్ .. ౮౪..
సప్తార్చిః సప్తతురగః సప్తలోకనమస్కృతః .
సమ్పన్నోఽథ జగన్నాథః సుమనాః శోభనప్రియః .. ౮౫..
సర్వాత్మా సర్వకృత్ సృష్టిః సప్తిమాన్ సప్తమీప్రియః .
సుమేధా మాధవో మేధ్యో మేధావీ మధుసూదనః .. ౮౬..
అఙ్గిరా గతికాలజ్ఞో ధూమకేతుసుకేతనః .
సుఖీ సుఖప్రదః సౌఖ్యం కామీ కాన్తిప్రియో మునిః .. ౮౭..
సంతాపనః సంతపన ఆతపీ తపసాంపతిః .
ఉగ్రశ్రవా సహస్రోస్రః ప్రియఙ్కారో ప్రియఙ్కరః .. ౮౮..
ప్రీతో విమన్యురమ్భోదో జీవనో జగతాంపతిః .
జగత్పితా ప్రీతమనాః సర్వః శర్వో గుహావలః .. ౮౯..
సర్వగో జగదానన్దో జగన్నేతా సురారిహా .
శ్రేయః శ్రేయస్కరో జ్యాయానుత్తమోత్తమ ఉత్తమః .. ౯౦..
ఉత్తమోఽథ మహామేరుర్ధారణో ధరణీధరః .
ధారాధరో ధర్మరాజో ధర్మాధర్మప్రవర్తకః .. ౯౧..
రథాధ్యక్షో రథపతిస్ త్వరమాణోఽమితానలః .
ఉత్తరోఽనుత్తరస్ తాపీ తారాపతిరపాంపతిః .. ౯౨..
పుణ్యసంకీర్తనః పుణ్యో హేతుర్లోకత్రయాశ్రయః .
స్వర్భానుర్విహగారిష్టో విశిష్టోత్కృష్టకర్మకృత్ .. ౯౩..
వ్యాధిప్రణాశనః క్షేమః శూరః సర్వజితామ్బరః .
ఏకనాథో రథాధీశః శనైశ్చరపితాసితః .. ౯౪..
వైవస్వతగురుర్మృత్యుర్ధర్మనిత్యో మహావ్రతః .
ప్రలమ్బహారః సంచారీ ప్రద్యోతో ద్యోతితోఽనలః .. ౯౫..
సంతానకృత్ పరో మన్త్రో మన్త్రమూర్తిర్మహాబలః .
శ్రేష్ఠాత్మా సుప్రియః శమ్భుర్మహతామీశ్వరేశ్వరః .. ౯౬..
సంసారగతివిచ్ఛేతా సంసారార్ణవతారకః .
సప్తజిహ్వః సహస్రార్చీ రత్నగర్భోఽపరాజితః .. ౯౭..
ధర్మకేతురమేయాత్మా ధర్మాధర్మవరప్రదః .
లోకసాక్షీ లోకగురుర్లోకేశశ్ ఛన్దవాహనః .. ౯౮..
ధర్మరూపః సూక్ష్మవాయుర్ధనుష్పాణిర్ధనుర్ధరః .
పినాకధృన్ మహోత్సాహో నైకమాయో మహాశనః .. ౯౯..
వారః శక్తిమతాంశ్రేష్ఠః సర్వశస్త్రభృతాంవరః .
జ్ఞానగమ్యో దురారాధ్యో లోహితాఙ్గోఽరిమర్దనః .. ౧౦౦..
అనన్తో ధర్మదో నిత్యో ధర్మకృచ్చిత్ త్రివిక్రమః .
దైవత్రస్ త్ర్యక్షరో మధ్యో నీలాఙ్గో నీలలోహితః .. ౧౦౧..
ఏకోఽనేకస్ త్రయీవ్యాసః సవితా సమితిఞ్జయః .
శార్ఙ్గధన్వానలో భీమః సర్వప్రహరణాయుధః .. ౧౦౨..
పరమేష్ఠీ పరంజ్యోతిర్నాకపాలీ దివస్పతిః .
వదాన్యో వాసుకిర్వైద్య ఆత్రేయోఽతిపరాక్రమః .. ౧౦౩..
ద్వాపరః పరమోదారః పరమబ్రహ్మచర్యవాన్ .
ఉద్దీప్తవేషో ముకుటీ పద్మహస్తోఽహిమాంశుభృత్ .. ౧౦౪..
స్మితః ప్రసన్నవదనః పద్మోదరనిభాననః .
సాయందివా దివ్యవపురనిర్దేశ్యో మహారథః .. ౧౦౫..
మహారథో మహానీశః శేషః సత్త్వరజస్తమః .
ధృతాతపత్రః ప్రతిమో విమర్శీ నిర్ణయస్థితః .. ౧౦౬..
అహింసకః శుద్ధమతిరద్వితీయో విమర్దనః .
సర్వదో ధనదో మోక్షో విహారీ బహుదాయకః .. ౧౦౭..
గ్రహనాథో గ్రహపతిర్గ్రహేశస్ తిమిరాపహః .
మనో హరవపుః శుభ్రః శోభనః సుప్రభాననః .. ౧౦౮..
సుప్రభః సుప్రభాకారః సునేత్రో నిక్షుభాపతిః .
రాజ్ఞీప్రియః శబ్దకరో గ్రహేశస్ తిమిరాపహః .. ౧౦౯..
సైంహికేయరిపుర్దేవో వరదో వరనాయకః .
చతుర్భుజో మహాయోగీ యోగీశ్వరపతిస్ తథా .. ౧౧౦..
అనాదిరూపోఽదితిజో రత్నకాన్తిః ప్రభామయః .
జగత్ప్రదీపో విస్తీర్ణో మహావిస్తీర్ణమణ్డలః .. ౧౧౧..
ఏకచక్రరథః స్వర్ణరథః స్వర్ణశరీరధృక్ .
నిరాలమ్బో గగనరో ధర్మకర్మప్రభావకృత్ .. ౧౧౨..
ధర్మాత్మా కర్మణాంసాక్షీ ప్రత్యక్షః పరమేశ్వరః .
మేరుసేవీ సుమేధావీ మేరురక్షాకరో మహాన్ .. ౧౧౩..
ఆధారభూకో రతిమాంస్తథా చ ధనధాన్యకృత్ .
పాపసంతాపసంహర్తా మనోవాంఛితదాయకః .. ౧౧౪..
లోకహర్తా రాజ్యదాయీ రమణీయగుణోఽనృణీ .
కాలత్రయానన్తరూపో మునివృన్దనమస్కృతః .. ౧౧౫..
సంధ్యారాగకరః సిద్ధః సంధ్యావన్దనవన్దితః .
సామ్రాజ్యదాననిరతః సమారాధనతోషవాన్ .. ౧౧౬..
భక్తదుఃఖక్షయకరో భవసాగరతారకః .
భయాపహర్తా భగవాన్ అప్రమేయపరాక్రమః .. ౧౧౭..
మనుస్వామీ మనుపతిర్మాన్యో మన్వన్తరాధిపః .. ౧౧౮..

ఇతి శ్రీ భవిష్యే మహాపురాణే సూర్యసహస్రనామ స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...