హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, April 19, 2013

రామసభ - శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు

మిత్రులందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
మిత్రులందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు
రాజసభ, రఘు రామసభ
సీతా కాంత కల్యాణ సభ |
అరిషడ్వర్గములరయు సభ
పరమపదంబును ఒసగు సభ || (రాజసభ)

వేదాంతులకే ఙ్ఞాన సభ
విప్రవరులకే దాన సభ |
దుర్జనులకు విరోధి సభ
సజ్జనులకు సంతోష సభ || (రాజసభ)

సురలు, అసురులు కొలచు సభ
అమరులు, రుద్రులు పొగడు సభ |
వెరువక హరివిల్లు విరచు సభ
జనకుని మది మెప్పించు సభ || (రాజసభ)

భక్తి ఙ్ఞానములొసగు సభ
సృష్టి రహితులై నిలచు సభ |
ఉత్తమ పురుషుల ముక్తి సభ
చిత్త విశ్రాంతినొసగు సభ || (రాజసభ)

గం-ధర్వులు గానము చేయు సభ
రం-భాదులు నాట్యములాడు సభ |
పుష్ప వర్షములు కురియు సభ
పూజ్యులైన మునులుండు సభ || (రాజసభ)

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...