హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, February 05, 2013

|| అథ సూర్యమణ్డలాష్టకమ్‌ ||


నమః సవిత్రె జగదెకచక్శుషె జగత్ప్రసూతీ స్థితి నాశ హెతవె|
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణె విరఞ్చి నారాయణ శఙ్కరాత్మన్‌|| ౧||

యన్మణ్డలం దీప్తికరం విశాలం రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్‌|
దారిద్ర్య దుఖక్శయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౨||

యన్మణ్డలం దెవ గణైః సుపూజితం విప్రైః స్తుతం భావనముక్తి కొవిదమ్‌|
తం దెవదెవం ప్రణమామి సూర్యం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౩||

యన్మణ్డలం జ్ఞాన ఘనం త్వగమ్యం త్రైలొక్య పూజ్యం త్రిగుణాత్మ రూపమ్‌|
సమస్త తెజొమయ దివ్యరూపం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౪||

యన్మణ్డలం గుఢమతి ప్రబొధం ధర్మస్య వృద్ధిం కురుతె జనానామ్‌|
యత్సర్వ పాప క్శయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౫||

యన్మణ్డలం వ్యాధి వినాశ దక్శం యదృగ్యజుః సామసు సంప్రగీతమ్‌|
ప్రకాశితం యెన భూర్భువః స్వః పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౬||

యన్మణ్డలం వెదవిదొ వదన్తి గాయన్తి యచ్చారణ సిద్ధ సఙ్ఘాః|
యద్యొగినొ యొగజుషాం చ సఙ్ఘాః పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౭||

యన్మణ్డలం సర్వజనెషు పూజితం జ్యొతిశ్చకుర్యాదిహ మర్త్యలొకె|
యత్కాలకల్ప క్శయకారణం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౮||

యన్మణ్డలం విశ్వసృజం ప్రసీదముత్పత్తిరక్శా ప్రలయ ప్రగల్భమ్‌|
యస్మిఞ్జగత్సంహరతెऽఖిలం చ పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౯||

యన్మణ్డలం సర్వగతస్య విష్ణొరాత్మా పరం ధామ విశుద్ధతత్త్వమ్‌|
సూక్శ్మాన్తరైర్యొగపథానుగమ్యె పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౧౦||

యన్మణ్డలం వేదవిదో విదన్తి గాయన్తి తచ్చారణసిద్ధ సఙ్ఘాః|
యన్మణ్డలం వేదవిదే స్మరన్తి పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౧౧||

యన్మణ్డలం వేదవిదోపగీతం యద్యోగినాం యోగ పథానుగమ్యమ్‌|
తత్సర్వ వోదం ప్రణమామి సూర్యం పునాతు మాం తత్సవితుర్వరెణ్యమ్‌|| ౧౨||

 

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...