హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, February 04, 2013

|| సూర్య నమస్కార మంత్రములు ||

ఔమ్ ధ్యెయః సదా సవితృమణ్డల మధ్యవర్తి|
నారాయణః సరసిజాసన్సంఇవిష్టః|
కెయూరవాన మకరకుణ్డలవాన కిరీటీ|
హారీ హిరణ్మయవపుధృ|ర్తశంఖచక్రః||

ఔమ్ మిత్రాయ నమః|
ఔమ్ రవయె నమః|
ఔమ్ సూర్యాయ నమః|
ఔమ్ భానవె నమః|
ఔమ్ ఖగాయ నమః|
ఔమ్ పూష్ణె నమః|
ఔమ్ హిరణ్యగర్భాయ నమః|
ఔమ్ మరీచయె నమః|
ఔమ్ ఆదిత్యాయ నమః|
ఔమ్ సవిత్రె నమః|
ఔమ్ అర్కాయ నమః|
ఔమ్ భాస్కరాయ నమః|
ఔమ్ శ్రీసవితృసూర్యనారాయణాయ నమః||

ఆదితస్య నమస్కారాన్‌ యె కుర్వన్‍తి దినె దినె|
జన్మాన్తరసహస్రెషు దారిద్ర్‌యం దొష నాశతె|
అకాలమృత్యు హరణం సర్వవ్యాధి వినాశనమ్‌|
సూర్యపాదొదకం తీర్థం జఠరె ధారయామ్యహమ్‌||

యొగెన చిత్తస్య పదెన వాచా మలం శరీరస్య చ వైద్యకెన|
యొపాకరొత్తం ప్రవరం మునీనాం పతంజలిం ప్రాంజలిరానతొऽస్మి||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...