హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, February 25, 2013

శ్రీ లక్ష్మీ గణేష మహాయంత్రం:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
CELL : +91 9966455872
Email : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com
        ఈ యంత్రమును అర్చించు వారు,  యంత్రమును  రాగి రేకు పై కాని కాగితముపై  కాని  వ్రాసి పటము కట్టించి  యథా  శక్తి  గా  ఉదయాస్తమయములందు  షోడశోపచార పూజలు  ుచున్నార్యిజు విఘ్నివృత్తిని , ఐశ్వర్యృద్ిని , సంతిని, గౌరును పొందుదురు. 
 
మూల మంత్రం :- ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌ గం గణపతయే వరదవరద సర్వజనం మే వశ మానయ స్వాహా

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...