హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, February 23, 2013

7.శ్రీ స్కంద లహరి

ఓం శ్రీ శరవణభవాయ నమః
శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభస్త్వం శివసుతః
ప్రియప్రాప్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ I
త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా
మయారబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వభగవన్ II 1 II

నిరాబాధం రాజఛరదుదిత రాకాహిమకరః
ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభా స్మితవదనషట్కస్త్రియనః I
పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః
కరోతు స్వాస్థ్యం మాం కమలదళ బిందూపమహృది II 2 II

నలోకేన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం
విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణమ్ I
కలౌకాలేప్యన్తర్ హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ
ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి II 3 II

శివస్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిశ్శేషణగురో
భవధ్వాంతర్ధ్వంసే మిహిరశతకోటి ప్రతిభట I
శివప్రాప్యై సమ్యక్ ఫలిత సదుపాయ ప్రకటన
ధ్రువం తత్కారుణ్యే కలిరపి కృతీ భూతవిభవః II 4 II

అశాక్తానాం కర్మస్వపి నిఖిలనిశ్శ్రేయసకృతౌ
పశుత్వ గ్రస్తానాం పతిరసి విపాశత్వ కలనే I
ప్రశస్తానాం భూమ్నాం నిధిరసి నిరోద్ధా నిజశుచాం
శక్తానాం కర్తా జగతి ధృతశక్తిః కిల భగవాన్ II 5 II

వృషార్తానాం హర్తా విషయి విషయాణాం ఘటయితా
తృషార్తానాం కాలే పరమమృతవర్షీ ఘన ఇవ I
మృషాజ్ఞానార్తానాం నిఖిలవిచికిత్సా పరిహరో
విషగ్రస్తానాం త్వం సకలభయహర్తా విలససి II 6 II  

రసాధిక్యం భక్తేరధికమధికం వర్ధయ విభో
ప్రసీద త్వం భూయః ప్రకటయ చిదానందలహరీమ్ I
అసారే సంసారే సదసతి నలిప్తం మమ మనః
కుసీదం భూయాన్మే కుశలపతి నిశ్శ్రేయసపథి II 7 II

మహామోహారణ్యే విచరతి మనస్తన్నియమయన్
న్తాం నిశ్శేషీకురు కరుణయా త్వం స్నపయ మామ్ I
మహీయో మాహాత్మ్యం తవ మననమార్గే స్ఫురతు మే
మహస్తోమాకారే త్వయి మతిజుషి స్యాత్క్వను తమః II 8 II

వలక్షాభం స్నిగ్ధం వదనకమలేభ్యః ప్రసృమరం
మిలత్కారుణ్యార్ధ్రం మృదితభువనార్తిస్మితమిదం I
పులిన్దాపత్యస్య ప్రకటపులకోద్రేకజనకం
దలద్దైన్యం భేదం హరతు సతతం నః సురగురోః II 9 II    

తీతో బ్రహ్మాదీన్ కృతిముఖకృతః కారణపతీన్
క్షితిస్తోయం వహ్నిః మరుదసి వియత్తత్త్వమఖిలమ్ I
పతిః కృత్యానాం త్వం పరిణతచిదాత్మేక్షణవతాం
ధృతిస్త్వం వ్యాప్తసన్ దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీమ్ II 10 II

త్వదాత్మా త్వచ్చిత్తః త్వదను భవబుద్ధిస్మృతి పథః
త్వదాలోకస్సర్వం జగదిదమశేషం స్థిరచరమ్ I
సదా యోగీ సాక్షాద్భజతి తవ సారూప్య మమలం
త్వదాయత్తానాం కిం న హి సులభమష్టౌ చ విభవాః II 11 II

కతి బ్రహ్మోణో వా కతి కమలనేత్రాః కతి హరాః
కతి బ్రహ్మాండానాం కతి చ శతకోటి ష్వధికృతాః I
కృతాజ్ఞాస్సన్తస్తే వివిధకృతి రక్షాభృతికరాః
అతస్సర్వైశ్వర్యం తవ యద పరిచ్ఛేద్యవిభవమ్ II 12 II   

నమస్తే స్కన్దాయ త్రిదశపరిపాలాయ మహతే
నమః క్రౌంచాభిఖ్యా సురదలనదక్షాయ భవతే I
నమశ్శూరక్రూర త్రిదశరిపుదండాధ్వరకృతే
నమో భూయో భూయో నతికృదవనే జాగరవతే II 13 II   

శివస్త్వం శక్తిస్త్వం తదుభయతమైక్యం పృథగసి (ప్రథమసి దదైక్యం గుహవిభో)
స్తవే ధ్యానే పూజాజప నియమముఖేష్వభిరతాః I
భువి స్థిత్వా భోగాన్ సుచిరముపభుజ్య ప్రముదితాః
భవన్తి త్వత్ స్థానే తదను పునరావృత్తివిముఖాః II 14 II  

గురోర్విద్యాం లబ్ధ్వా సకలభయహన్త్రీం జపపరాః
పురశ్చర్యాముఖ్యక్రమ విధిజుషోధ్యాననిపుణాః I
వ్రతస్థైః కామోభైరభిలషిత వాంఛాం ప్రియభుజః
చిరంజీవన్ముక్తా జగతి విజయన్తే సుకృతినః II 15 II 

శరజ్జ్యోత్స్నాశుభ్రం స్ఫటికనికురుంభాతి విమలం
స్ఫురన్ముక్తాహారం ధవళవసనం భావయతి యః I
ప్రరోహత్కారుణ్యామృత బహుళధారాభిరభితః
చిరం సిక్తాత్మా వై సభవతివిచ్ఛిన్ననిగడః II 16 II 

వృథాకర్తుం దుష్టాన్వివిధవిషవేగాన్ శమయితుం
సుధారోచిష్కోటి ప్రతిభటరుచిం భావయతి యః I
అథఃకర్తుం శక్తో భవతి వినతాసూనుమచిరాత్
విధత్తే సర్పానాం వివిధ విషదర్పాపహరణమ్ II 17 II

ప్రవాలాభాపూరే ప్రసరతి మహస్తే జగదిదం
దివం భూమిం కాష్ఠాస్సకలమపి సంచిన్తయతి యః I
ద్రవీకూర్యాచ్చేత స్త్రిదశ నివహానామపి సుఖాత్
భువిస్త్రీణాం పుంసాం వశయతి తిరశ్ఛామపిమనః II 18 II  

నవామ్భోదశ్యామం మరకతమణిప్రఖ్య మథవా
భవన్తం ధ్యాయేద్యో భవతి నిపుణో మోహనవిధౌ I
దివిష్ఠానాం భూమావపి వివిధ దేశేషు వసతాం
నృణాం దేవానాం వా వియతి చరతాం పతగఫణినామ్ II 19 II
(ధృవం పక్షీణాం వా భుజగ వనితానాం సపతి సః)  

కుమార శ్రీమస్త్వాం కనక సదృశాభం స్మరతి యః
సమారబ్ధస్తంభే సకల జగతాం వా ప్రభవతీ I
సమస్తద్యుస్థానాం ప్రబల పృతణానాం స వయసాం
ప్రమత్తవ్యాఘ్రాణాం కిటిహయ గజానాం చ సపతీ II 20 II

ఛటాత్కారైస్సాకం సహకృత మహాధూమ పటల
స్ఫుటాకారం సాక్షాత్ స్మరతి యతి మంత్రీ సకృదపి I
హఠాదుచ్ఛాటాయ ప్రభవతి మృగాణాం స పతతాం
పటుర్విద్వేషీశ్యాత్ విధిరచిత పాశం విఘటయన్ II 21 II

స్మరన్ ఘోరాకారం తిమిర నికురుంబస్య సదృశం
జపన్ మంత్రాన్ మర్త్యస్సకలరిపు దర్పక్షపయితా I
సరుద్రేణోపౌమ్యం భజతి పరమాత్మన్ గుహవిభో
వరిష్ఠస్సాధూనామపి చ నితరాం త్వత్భజనవాన్ II 22 II

మహాభూతవ్యాప్తం కలయతి చ యో ధ్యాననిపుణః
సభూతై సంక్త్యస్త త్రిజగదిజ యోగేణ సరసః I
గుహస్వామిన్ అంతర్ దహరయతి యస్త్వాం తు కలయన్
జగన్మాయో జీవన్ భవతి స విముక్తః పశుపతిః II 23 II

శివస్వామిన్ గౌరీప్రియసుత మయూరాసన గుహేతి
అమూణ్యుక్త్వాణామాన్ అఖిలదురితౌఘాన్ క్షపయతి I
ఇహాసౌలోకేతు ప్రబల విభవస్సన్ సువిచరన్
విమానారూఢోంతే తవ భజతి లోకం నిరుపమం II 24 II

తవ శ్రీమన్ మూర్త్యం కలయతు మనీషోహ మధునా
భవత్ పాదాంభోజం భవభయహరం నౌమిశరణం I
అత స్సత్యాద్రేష ప్రమథగణనాథాత్మజ విభో
గుహస్వామిన్ దీనే వితనుమయి కారుణ్యమనిశం II 25 II

భవాయానందాబ్ధే శృతి నికరమూలార్ధ మఖిలం
నిగృహ్య వ్యాహ్రుత్వం కమలజమశక్తం తు సహసా I
బృవాణస్త్వం స్వామి క్షితిధరపతే దేశికగురో
గుహస్వామిన్ దీనే మయివితను కారుణ్యమనిశం II 26 II

అగస్త్యాదీనాం చామల హృదయాబ్జేకనిలయం
సకృత్వానధ్యాతుం పదకమలయుగ్మం తవమయ I
తథాపీ శ్రీచందిస్థర నిలయ దేవేశ వరద
గుహస్వామిన్ దీనే మయివితను కారుణ్యమనిశం II 27 II

రణేహత్వా శక్త్యా సకల దనుజాం స్తారకముఖాన్
హరిబ్రహ్మేంద్రాణామపి సురమునీనాం భువినృణాం I
మృతం కుర్వాన శ్రీ శివ శిఖరినాథత్వమఖిలం
గుహస్వామిన్ దీనే మయివితను కారుణ్యమనిశం II 28 II

శరద్రాకాజైవాత్రుక విమల షడ్వక్త్ర విలసత్
ద్విషడ్బాహోశక్త్యా విదళిత మహాక్రౌంచశిఖరిన్ I
హృతా వాస శ్రీహల్లకగిరిపతే సర్వవిదుషాం
గుహస్వామిన్ దీనే మయివితను కారుణ్యమనిశం II 29 II

మహాంతం కేకేంద్రం వరద సహసారుహ్య దివిషత్
గణానాం సర్వేషాం అభయదమునీనాం చ భజతాం I
బలారాతేః కన్యా రమణ బహుపుణ్యా చలపతే
గుహస్వామిన్ దీనే మయివితను కారుణ్యమనిశం II 30 II

మహత్ బ్రహ్మానందం పరశివగురుం సంతత లసత్
తటిత్కోటిప్రఖ్యం సకలదురితార్తిఘ్నమమలం
హరిబ్రహ్మేంద్రామరగణ నమస్కార్య చరణం
గుహం శ్రీ సంగీత ప్రియమహమంతర్ హృది భజే II 31 II 

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...