హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, January 24, 2013

|| బుధపంచవింశతినామస్తోత్రమ్||

శ్రీగణేశాయ నమః|
అస్య శ్రీబుధపఞ్చవింశతినామస్తోత్రస్య ప్రజాపతిరృషిః,
త్రిష్టుప్ ఛన్దః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః||
బుధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠో బుద్ధిదాతా ధనప్రదః|
ప్రియఙ్గుకలికాశ్యామః కఞ్జనేత్రో మనోహరః|| ౧||
గ్రహపమో రౌహిణేయో నక్షత్రేశో దయాకరః|
విరుద్ధకార్యహన్తా చ సౌమ్యౌ బుద్ధివివర్ధనః|| ౨||
చన్ద్రాత్మజో విష్ణురూపీ జ్ఞానీ జ్ఞో జ్ఞానినాయకః|
గ్రహపీడాహరో దారపుత్రధాన్యపశుప్రదః|| ౩||
లోకప్రియః సౌమ్యమూర్తిర్గుణదో గుణివత్సలః|
పఞ్చవింశతినామాని బుధస్యైతాని యః పఠేత్|| ౪||
స్మృత్వా బుధం సదా తస్య పీడా సర్వా వినశ్యతి|
తద్దినే వా పఠేద్యస్తు లభతే స మనోగతమ్|| ౫||


ఇతి శ్రీపద్మపురాణే బుధపఞ్చవింశతినామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...