హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, January 23, 2013

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రమ్

చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ |
ఏకైక మక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ||

ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ |

జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటామకుట మండితమ్ ||

సా సితూణ ధనుర్భాణ పాణిం నక్తంచరాంతకమ్ |

స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూత మజం విభుమ్ ||

రమరక్షాం పఠేత్ ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ |

శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం దశరథాత్మజః ||

కౌసల్యో దృశౌ పాతు విశ్వామిత్రాః ప్రియః శృతీ |

ఘ్రాణం పాతు ముఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రి వత్సలః ||

జిహ్వం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరత వందితః |

స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భజౌ భగ్నేశ కార్ముకః ||

కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ |

మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవద్రాశ్రయః ||

సుగ్రీవేశః కటీ పాతు సకినీ హనుమత్ర్పభుః |

ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకుల వినాశకృత్ ||

జానునీ సేతుకృత్పాతు జంఘే దశముఖాంతకః |

పదౌ విభీషణ శ్రీదః పాతు రామో ఖిలం వపుః ||

ఏతాం రామ బలోపేతాం రక్షా యస్సుకృతీ పఠేత్ |

స చిరాయఃస్సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ ||

పాతాళ భూతల వ్యోమ చారిణశ్ఛద్మ చారిణః |

న ద్రష్టు మపి శక్తాస్తే రక్షితమ్ రామనామభిః ||

రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతివాస్మరన్ |

నరో నలిప్యతేపాపై ర్భుక్తిం ముక్తిం చవిందతి ||

జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నభి రక్షితమ్ |

యః కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వ సిద్ధయః ||

వజ్ర పంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్ |

అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమంగళం ||

ఆదిష్టవాన్ యథా స్వప్నే రామ రక్షా మియాం హరః |

తథా లిఖితవాన్ పాత్రః ప్రభుద్ధో బుధకౌశికః ||

ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామస్సకలాపదమ్ |

అభిరామ స్త్రిలోకానామ్ రామః శ్రీ మాన్ననః ప్రభుః ||

తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ |

పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినంబరౌ ||

ఫలమూలసినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ |

పుత్రౌ దశరథ సైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ ||

శరణ్యౌ సర్వసత్వానాం శ్రేష్ఠౌ సర్వ ధనుష్మతామ్ |

రక్షఃకుల నిహంతరౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ ||

అత్తసజ్యధనుషావిషుస్పృశావక్షయాశుగ నిసంగసింగినౌ |

రక్షనాయ మమ రామలక్ష్మణావగ్రతః పథి సదైవ గచ్ఛతామ్||

సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపభాణధరో యువా |

గచ్ఛన్ మనోరథాన్నశ్చ రామః పాతు స లక్ష్మణః ||

రామో దశరథిశ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ |

కాకుత్థ్సః పురుషః పూర్ణః కౌశల్యేయో రఘోత్తమః ||

వేదాంతవేద్యో యజ్ఞేశః పురాణ పురుషోత్తమః |

జానకీ వల్లభః శ్రీమా నప్రమేయ పరాక్రమః ||

ఇ త్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్దయాన్వితః |

అశ్వమేథాదికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి న శంశయః ||

రామం దుర్వాదలశ్యామం పద్మాక్షం పీతావాసనమ్ |

స్తువంతి నామభిర్ధివ్యైర్నతే సంసారిణో నరాః ||

రామం లక్ష్మణ పూర్వజం రఘువరం సితాపతిం సుందరమ్

కాకుత్థ్సం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రియం ధార్మికమ్
రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలమ్ శాంతమూర్తిమ్
వందే లోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిమ్ ||

రామాయ రాభద్యాయ రామచంద్రాయ వేతనే |

రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ||

శ్రీరామ రామ రఘునందన రామరామ |

శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామరామ ||
శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ |
శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ ||
శ్రీరామచంద్ర చరణౌ మనసా స్మరామి |
శ్రీరామచంద్ర చరణౌ వచసా గృణామి ||
శ్రీరామచంద్ర చరణౌ శిరసా నమామి |
శ్రీరామచంద్ర చరణౌ శరణం ప్రపధ్యే ||
మాతా రామో మత్పితా రామచంద్రః
స్వామీ రామో మత్సఖా రామచంద్రః
సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళు
ర్నాన్యం జానే నైవ జానే న జానే ||

దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ జనకాత్మజా |

పురతో మారుతిర్యన్య తం వందే రఘునందనమ్ ||

లోకాభిరామం రణరంహధీరం |

రాజీవనేత్రం రఘువంశ నాథమ్ ||

కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం |

శ్రీరామచంద్రం శరనం ప్రపద్యే ||

మనోజవం మారుతతుల్య వేగమ్

జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్
వాతాత్మజం వానర యూథ ముఖ్యమ్
శ్రీరామదూతం శరనం ప్రపద్యే ||

కుజతం రామ రామేతి మధురంమధురాక్షరమ్ |

ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మికి కోకిలం ||

ఆపదా మపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదమ్ |

లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్ ||

భర్జనం భవబీజానా మర్జనం సుఖసంపదామ్ |

తర్జనం యమదూతానాం రామరామేతి గర్జనమ్ ||
రామో రాజమణిస్సదా విజయతే రామం రమేశం భజే
రామేణాభిహతా నిశాచర చమూ రామాయ తస్మై నమః

రామాన్నాస్తిపరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం

రామే చిత్తలయ స్సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధర ||

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరానమే ||

(ఇతి శ్రీ బుధకౌశికముని విరచితం శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రం సంపూర్ణం)

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...