హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, January 14, 2013

9. లాఙ్గూలాస్త్రస్తోత్రమ్


శ్రీగణేశాయ నమః |
హనుమన్నఞ్జనీసూనో మహాబలపరాక్రమ |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧||

మర్కటాధిప మార్తణ్డమండలగ్రాసకారక |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨||

అక్షక్షపణ పిఙ్గాక్ష క్షితిజాసుక్షయఙ్కర |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౩||

రుద్రావతారసంసారదుఃఖభారాపహారక |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౪||

శ్రీరామచరణామ్భోజమధుపాయితమానస |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౫||

వాలికాలరదక్లాన్తసుగ్రీవోన్మోచనప్రభో |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౬||

సీతావిరహవారీశభగ్నసీతేశతారక |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౭||

రక్షోరాజప్రతాపాగ్నిదహ్యమానజగద్వన |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౮||

గ్రస్తాశేషజగత్స్వాస్థ్య రాక్షసామ్భోధిమన్దర |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౯||

పుచ్ఛగుచ్ఛస్ఫురద్వీర జగద్దగ్ధారిపత్తన |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౦||

జగన్మనోదురుల్లఙ్ఘ్యపారావారవిలఙ్ఘన |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౧||

స్మృతమాత్రసమస్తేష్టపూరక ప్రణతప్రియ |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౨||

రాత్రిఞ్చరచమూరాశికర్తనైకవికర్తన |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౩||

జానకీజానకీజానిప్రేమపాత్ర పరన్తప |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౪||

భీమాదికమహావీరవీరావేశావతారక |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౫||

వైదేహీవిరహల్కాన్తరామరోషైకవిగ్రహ |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౬||

వజ్రాఙ్గనఖదన్ష్ట్రేశ వజ్రివజ్రావగుణ్ఠన |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౭||

అఖర్వగర్వగన్ధర్వపర్వతోద్భేదనస్వర |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౮||

లక్ష్మణప్రాణసన్త్రాణ త్రాతస్తీక్ష్ణకరాన్వయ |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧౯||

రామాదివిప్రయోగార్త భరతాద్యార్తినాశన |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨౦||

ద్రోణాచలసముత్క్షేపసముత్క్షిప్తారివైభవ |
లోలల్లాఙ్గూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨౧||

సీతాశీర్వాదసమ్పన్న సమస్తావయవాక్షత |
లోలలాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౨౨||

ఇత్యేవమశ్వత్థతలోపవిష్టః శత్రుఞ్జయం నామ పఠేత్స్వయం యః |
స శీఘ్రమేవాస్తసమస్తశత్రుః ప్రమోదతే మారూతజప్రసాదాత్ || ౨౩||


ఇతి  శ్రీలాంగూలాస్త్ర శత్రుఞ్జయం హనుమత్స్తోత్రమ్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...