హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, January 15, 2013

10. శ్రీ హనుమత్పఞ్చరత్నమ్


 వీతాఖిలవిషయేచ్ఛం జాతానన్దాశ్ర| పులకమత్యచ్ఛమ్ |
 సీతాపతి దూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యమ్ || ౧||

 తరుణారుణ ముఖకమలం కరుణారసపూరపూరితాపాఙ్గమ్ |
 సన్జీవనమాశాసే మఞ్జులమహిమానమఞ్జనాభాగ్యమ్ || ౨||

 శమ్బరవైరిశరాతిగమమ్బుజదలవిపులలోచనోదారమ్ |
 కమ్బుగలమనిలదిష్టమ్ బిమ్బజ్వలితోష్ఠమేకమవలమ్బే || ౩||

 దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామవైభవస్ఫూర్తిః |
 దారితదశముఖకీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః || ౪||

 వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముదరవికరసదృశమ్ |
 దీనజనావనదీక్షం పవన తపః పాకపుఞ్జమద్రాక్షమ్ || ౫||

 ఏతత్పవనసుతస్య స్తోత్రం
      యః పఠతి పఞ్చరత్నాఖ్యమ్ |
 చిరమిహనిఖిలాన్ భోగాన్ భుఙ్క్త్వా
      శ్రీరామభక్తిభాగ్భవతి || ౬||

 ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ హనుమత్పఞ్చరత్నం సంపూర్ణమ్ ||

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...