హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 22, 2012

దుర్గాదేవి స్తోత్రం

అర్జున ఉవాచ:

నమస్తే సిద్ద సేవ్యానీ ఆర్యే మందార వాసినీ
కుమారీ కాళీ కపాలీ కపిలే కృష్ణపింగళే
భద్రకాళీ నమస్తుభ్యం కోటదుర్గా నమోస్తుతే
దండీ చండీ నమస్తుభ్యం తారణీ వరవర్ణినీ
కాత్యాయనీ మహాభాగే కరాళీ విజయే జయే
శిఖి పింఛ ధ్వజ ధరే నానా భరణ భూషితే
అట్ఠశూల ప్రహారిణే - ఖడ్డఖేటక ధారిణీ
గోపేంద్ర స్వానుజే జ్యేష్ఠే - నందగోపకులోద్బవే
మహిషా సృక్ప్రియే నిత్యం కౌశికీ పీత వాసినీ
అట్టహాసే కోక ముఖే నమస్తే - స్తు రణప్రియే
ఉమేశాకంబరీ శ్వేతే కృష్ణేకైటభ నాశినీ
హిరణ్యాక్షీ విరూపాక్షీ ధూమరాక్షీచ నమోస్తుతే
వేదశృతి మహాపుణ్యే బ్రహ్మణ్యేజాత వేదసీ
జంబూకటక చైత్యేషు నిత్యం సన్నిహితాళిమే
త్వం బ్రహ్మావిద్యా విద్యానాం మహానిద్రాచ దేహినాం
స్కందమాత ర్భ్గవతీ దుర్గే కాంతారవాసినీ
స్వాహాంకారః స్వధా చైవ కళా కాష్టా సరస్వతీ
సావిత్రీ వేదమాతాచ తథా వేదాంత రుచ్యతే
స్తుతాసిత్వం మహాదేవీ విశుద్దే నాంత రాత్మనా
జయో భవతు మే నిత్యం త్వత్ ప్రసాదాత్ రణాజిరే
కాంతార భయ దుర్గేషు భక్తానాం పాలనే షు చ
నిత్యం వససి పాతాళే యుద్దే జయసి దానవాన్
త్వం భజనమోహినీ చ మాయాహీ శ్శ్రీ స్తదైవచ
వసంద్యా ప్రభావతీ చైవ సావిత్రీ జననీ తథా
తుష్టిః పుష్టిః దృతిర్ధీప్తి శ్చంద్రా దిత్య వివర్థినీ
భూతి ర్భూతిమతా సఖ్యే వీక్ష్యస్యే సిద్ద చారణైః      - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...