హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 22, 2012

దుర్గాష్టకం


ఉద్వపయతునశ్శక్తి - మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్‌
తత్వం యస్యమాహత్సూక్ష్మం - మానన్దోవేతి సంశయః 1

జ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం - స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా

యదిస్వ స్య స్వరూపేణ - వైశిష్య్యమనవస్దీతిః 2

దుర్గే భర్గ సంసర్గే - సర్వభూతాత్మవర్తనే

నిర్మమేనిర్మలేనిత్యే - నిత్యానందపదేశివా! 3

శివాభవాని రుద్రాణి - జీవాత్మపరిశోధినీ!

అమ్బా అమ్బిక మాతంగీ - పాహిమాం పాహిమాం శివా 4

దృశ్యతేవిషయాకారా - గ్రహణే స్మరణే చధీః

ప్రజ్ఞావిషయ తాదాత్మ్య - మేవం సాక్షాత్‌ ప్రదృశ్యతే 5

పరిణామో యథా స్వప్నః - సూక్ష్మస్యస్థూలరూపతః

జాగ్రత్‌ ప్రపఞ్చ ఏషస్యా -త్తథేశ్వర మహాచితః 6

వికృతి స్సర్వ భూతాని - ప్రకృతిర్దుర్గదేవతా

సతః పాదస్తయోరాద్యా - త్రిపాదీణియతేపరా! 7

భూతానామాత్మనస్సర్గే - సంహృతౌచతథాత్మని

ప్రభవే ద్దేవతా శ్రేష్ఠా - సఙ్కల్పానారా యథామతిః 8

ఫలశ్రుతి

యశ్చాష్టక మిదం పుణ్యం - పాత్రరుత్థాయ మానవః
పఠేదనన్యయా భక్త్యా - సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్‌


                    - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...