హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, October 18, 2012

శ్రీ గాయత్రి అష్టకము

 ఉషఃకాలగమ్యా ముదాత్త స్వరూపాం
అకార ప్రవిష్టా ముదారాంగ భూషామ్‌
అజేశాదివంద్యా మజార్చాంగ భాజా
మనౌపమ్య రూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్‌ 1

సదాహంసయానాం స్పురద్రత్నం వస్త్రాం

వరా భీతి హస్తాం ఖగామ్నాయ రూపామ్‌
స్ఫురత్స్వాధికా మక్షమాలాంచ కుంభం
దధా నామహం భావయే పూర్యసంధ్యామ్‌ 2

స్ఫురచచంద్ర కాంతాం శరచ్చంద్ర వక్త్రాం

మహా చంద్రకాంతాద్రి పీనస్తనాఢ్యామ్‌
త్రిశూలాక్షహస్తాం త్రినేత్రస్యపత్నీం
వృషారూఢ పాదాం భజే మధ్యసంధ్యామ్‌ 3

సదాసామగాన ప్రియాం శ్యామలాంగీం

అకారాంతరస్థాం కరోల్లాసి చక్రామ్‌
గణాపద్మహస్తాం స్వనత్సాంచజన్యాం
ఖగేశోపవిష్టాం భజేమాస్త సంధ్యామ్‌ 4

ప్రగల్భ స్వరూపాం స్ఫురత్కంకణాఢ్యాం

సదాంలంబ మానస్తన ప్రాంతహారామ్‌
మహా నీలరత్న ప్రభాకుండలాఢ్యాం
స్ఫురత్స్మేర వక్తాం భజేతుర్య సంధ్యామ్‌ 5

హృదంభోజమధ్యే పరామ్నాయనీడే

సుఖాసీన సద్రాజ హంసాం మనోజ్ఞామ్‌
సదాహేమభాసాం త్రయీవిద్య మధ్యాం
భజామస్తువామో వదామ స్మరామః 6

సదాతత్పదైస్తూయమానాం సవిత్రీం

వరేణ్యాం మహా భర్గరూపాం త్రినేత్రామ్‌
సదా దేవదేవాది దేవస్యపత్నీ
మహంధీ మహీత్యాది పాదైకజుష్టామ్‌ 7

అనాథం దరిద్రం దురాచారయుక్తం

శతం స్థూలబుద్ధిం పరం ధర్మహీనం
త్రిసంధ్యాం జపధ్యాన హీనం మహేశి
ప్రసన్నంచ మాంపాలయత్వం కృపాబ్ధే 8

ఇతీదం భుజంగం పఠేద్యస్తు భక్త్యా

సమాదాయ చిత్తే సదా తాం పరాంచాం
త్రిసంధ్య స్వరూపాం త్రిలోకైకవంద్యాం
సముక్తోభవేత్సర్వ పాపైరజస్రమ్‌ 9


       - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...