హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Wednesday, October 17, 2012

శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టకంనిత్యానన్దకరీ వరాభయకరీ సౌన్దర్యరత్నాకరీ

నిర్ధూతాఖిలఘోరపావనకరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ .
ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౧..

నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ హేమామ్బరాడమ్బరీ

ముక్తాహారవిలమ్బమాన విలసత్ వక్షోజకుమ్భాన్తరీ .
కాశ్మీరాగరువాసితా రుచికరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౨..

యోగానన్దకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మార్థనిష్ఠాకరీ

చన్ద్రార్కానలభాసమానలహరీ త్రైలోక్యరక్షాకరీ .
సర్వైశ్వర్యసమస్తవాఞ్ఛితకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౩..

కైలాసాచలకన్దరాలయకరీ గౌరీ ఉమా శఙ్కరీ

కౌమారీ నిగమార్థగోచరకరీ ఓఙ్కారబీజాక్షరీ .
మోక్షద్వారకపాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౪..

దృశ్యాదృశ్య విభూతివాహనకరీ బ్రహ్మాణ్డభాణ్డోదరీ

లీలానాటకసూత్రభేదనకరీ విజ్ఞానదీపాఙ్కురీ .
శ్రీవిశ్వేశమనః ప్రసాదనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౫..

ఉర్వీ సర్వజనేశ్వరీ భగవతీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ

వేణీనీలసమానకున్తలధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ .
సర్వానన్దకరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౬..

ఆదిక్షాన్తసమస్తవర్ణనకరీ శమ్భోస్త్రిభావాకరీ

కాశ్మీరా త్రిజలేశ్వరీ త్రిలహరీ నిత్యాఙ్కురా శర్వరీ .
కామాకాఙ్క్షకరీ జనోదయకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౭..

దేవీ సర్వవిచిత్రరత్నరచితా దాక్షాయణీ సున్దరీ

వామే స్వాదుపయోధరా ప్రియకరీ సౌభాగ్య మాహేశ్వరీ .
భక్తాభీష్టకరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౮..

చన్ద్రార్కానలకోటికోటిసదృశా చన్ద్రాంశుబిమ్బాధరీ

చన్ద్రార్కాగ్నిసమానకుణ్డలధరీ చన్ద్రార్కవర్ణేశ్వరీ .
మాలాపుస్తకపాశసాఙ్కుశధరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౯..

క్షత్రత్రాణకరీ మహాఽభయకరీ మాతా కృపాసాగరీ

సాక్షాన్మోక్షకరీ సదా శివకరీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ .
దక్షాక్రన్దకరీ నిరామయకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ .. ౧౦..


యా శ్రీమద్వారణాస్యాం ప్రకటితమహిమా ముక్తి సింహాసనస్థా

వామే హస్తేన్నపూర్ణం మణికనకమయం బిభ్రతీ పూర్ణపాత్రమ్ .
దక్షే పాణౌ చ దర్వీ మమృతరసమయీం విశ్వనాథాయ భిక్షాం
అక్షయ్యామర్పయంతీ స్మితవదన సరోజాన్నపూర్ణావతాన్నః .. ౧౧ ..


అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శఙ్కరప్రాణవల్లభే .

జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి .. ౧౨..

మాతా మే పార్వతీ దేవీ పితా దేవో మహేశ్వరః .

బాన్ధవాః శివభక్తాశ్చ స్వదేశో భువనత్రయమ్ .. ౧3..


.. ఇతి శ్రీశఙ్కరభగవతః కృతౌ అన్నపూర్ణాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...