హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 15, 2012

శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము

 శ్రీ విద్యా శివనామభాగనిలయా కామేశ్వరీ సుందరీ
సూక్ష్మస్థూలదశావిశేషిత జగద్రూపేణ విద్యోతినీ
స్వాంశీభూత సమస్తభూత హృదయాకాశ స్వరూపా శివా
లోకాతీత ఏదాశ్రయా శివసతీ కుర్యా త్సదా మంగళమ్‌ 1

దుర్గా భర్గమనోహరా సురనరైః సంసేవ్యమావా సదా

దైత్యానాం సువినాశినీ చ మహతాం సాక్షాత్‌ ఫలాదాయినీ
స్వప్నేదర్శనదాయినీ పరముదం సంధాయినీ శాంకరీ
పాపఘ్నీ శుభకారిణీ సుముదితా కుర్యా త్సదా మంగళమ్‌ 2

బాలా ఙాలార్కవర్ణాడ్యా సౌవర్ణాంవరధారిణీ

చండికా లోకకల్యాణీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 3

కాళికా భీకరాళారా కలిదోష నివారిణీ

కామ్యప్రదాయినీశైవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 4

హిమవత్పుత్రికా గౌరీ కైలాసాద్రి విహారిణీ

పార్వతీ శివవామాంగీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 5

వాణీ వీణాగానలోలా విధిపత్నీ స్మితాననా

జ్ఞానముద్రాంకితకరా కుర్యాన్మే మంగళం సదా 6

మహాలక్ష్మీః ప్రసన్నాస్యా ధనధాన్య వివర్ధినీ

వైష్టవీ పద్మజా దేవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా 7

శుంభుప్రియా చంద్రరేఖా సంశోభిత లలాటకా

నానారూప ధరాచైకా కుర్యాన్మే మంగళం సదా 8

మంగళాష్టక మేతద్ది పఠతాం శృణ్వతాం సదా

దద్యాద్దేవీ శుభం శీఘ్ర మాయురారోగ్యభాగ్యకమ్‌ 9


       - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...