హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, October 28, 2012

కాల సర్ప యోగ యంత్రం

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తిజ్యోతిషనిలయం
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
CELL : +91 9966455872
E mail : parakrijaya@gmail.com

 ఇది జాతకాను సారము యోగ యోగ్యతలను బట్టి ప్రయోగింప దగినది.

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...