హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, October 18, 2012

గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠమ్ఓం భూర్భుస్సువః తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి | ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ ||
తథ్స’వితు – స్సవితు – స్తత్తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు స్తత్తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యమ్ |
వితుర్వరే”ణ్యం వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు-స్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గోర్గో వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు-స్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గః’ |
వరే”ణ్యంర్గోర్గో వరే”ణ్యం వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ దేస్యర్గో వరే”ణ్యం వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ |
భర్గో’ దేవస్య’ దేస్యర్గో భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి దేస్యర్గో భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి |
దేవస్య’ ధీమహి ధీమహి దేవస్య’ దేవస్య’ ధీమహి | ధీహీతి’ ధీమహి |
ధియో యో యో ధియో యో నో’ నో యో ధియో ధియో యోనః’ ||
యో నో’ నో యో యోనః’ ప్రచోదయా”త్ప్రచోదయా”న్నో యో యోనః’ ప్రచోదయా”త్ |
నః ప్రచోదయా”త్ ప్రచోదయా”న్నో నః ప్రచోదయా”త్ | ప్రచోయాదితి’ ప్ర-చోదయా”త్ |

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...