హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, October 16, 2012

గౌరీశాష్టకం


 భజ గౌరీశం, భజ గౌరీశం, గౌరీశం భజ మందమతే!(ధ్రువపదమ్‌)
జలభవ దుస్తరజలధిసుతరణం ధ్యేయం చిత్తే శివహరచరణమ్‌,
అన్యోపాయం నహి నహి సత్యం, గేయం శంకర!శంకర!నిత్యమ్‌| 1

దారాపత్యం క్షేత్రం విత్తం దేహం గేహం సర్వమనిత్యమ్‌,

ఇతి పరిభావయ సర్వమసారం, గర్భవికృత్యా స్వప్నవిచారమ్‌| 2

మలవైచిత్య్రే పునరావృత్తిః పునరపి జననీ జఠరోత్పత్తిః,

పునరప్యాశాకులితం జఠరం కిం నహి ముంచసి కథయేచ్చిత్తమ్‌| 3

మాయాకల్పిత మైంద్రంజాలం, నహి తత్సత్యం దృష్టివికారమ్‌,

జ్ఞాతే తత్త్వే సర్వమసారం, మాకురు మాకురు విషయవిచారమ్‌| 4

రజ్జౌ సర్పభ్రమణారోపః తద్వద్బ్రహ్మణి జగదారోపః,

మిథ్యామాయామోహవికారం, మనసి విచారయ వారం వారమ్‌| 5

అధ్వరకోటీగంగాగమనం, కురుతో యోగం చేంద్రియ దమనమ్‌,

జ్ఞానవిహీనః సర్వమతేన నభవతి ముక్తో జన్మశతేన| 6

సోహం హంసో బ్రహ్మైవాహం, శుద్ధానందస్తత్త్వపరోహమ్‌,

అద్వైతోహం సంగవిహీనే చేంద్రియ ఆత్మని నిఖిలే లీనే| 7

శంకరకింకర!మాకురు చింతాం చింతామణినా విరచితమేతత్‌,

యః సద్భక్త్యా పఠతి హి నిత్యం, బ్రహ్మణి లీనో భవతి హి సత్యమ్‌| 8

ఇతి శ్రీ చింతామణి విరచితం గౌరీశాష్టకం సంపూర్ణం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...