హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, August 06, 2012

శ్రీ అసురీ దుర్గా యంత్రం:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com

           ఈ యంత్రము వశ్యాకర్షణ, సమ్మోహన క్రియలు సుసాధ్యం చేయును. ప్రతి నిత్యము పంచ పూజలు గావించుచూ 128 పర్యాయములు జపము చేయుచున్న సర్వ జన వశ్యము , శత్రు సమ్మోహనం కార్య సిద్ధి తధ్యము.

     ముల మంత్రం : - అం హ్రీం క్రోం హ్రీం శ్రీం దుం అసురీ దుర్గే ఓం కటు కేకటుక పత్రే శుభగే అసురీ రక్తే రక్త వాససి అధర్వణస్య దుహితః అఘోర కర్మకారికే (అముకస్య ) గతిం దహ దహ హన హనప చపచ మధ మధ తావద్ద హదహతావత్స చపచయావన్మే వశ  మానయ స్వాహాః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...