హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Tuesday, August 07, 2012

22. మృత్యుఞ్జయసహస్రనామస్తోత్రమ్శ్రీగణేశాయ నమః |

శ్రీభైరవ ఉవాచ |
అధునా శ్రృణు దేవేశి సహస్రాఖ్యస్తవోత్తమమ్ |
మహామృత్యుఞ్జయస్యాస్య సారాత్ సారోత్తమోత్తమమ్ ||
అస్య శ్రీమహామృత్యుఞ్జసహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య|,
భైరవ ఋషిః|, ఉష్ణిక్ ఛన్దః|, శ్రీమహామృత్యుఞ్జయో దేవతా|,
ఓం బీజం|, జుం శక్తిః|, సః కీలకం|, పురుషార్థసిద్ధయే
సహస్రనామ పాఠే వినియోగః |
ధ్యానమ్
ఉద్యచ్చన్ద్రసమానదీప్తిమమృతానన్దైకహేతుం శివం
ఓంజుంసఃభువనైకసృష్టిప్రలయోద్భూత్యేకరక్షాకరమ్ |
శ్రీమత్తారదశార్ణమణ్డితతనుం త్ర్యక్షం ద్విబాహుం పరం
శ్రీమృత్యుఞ్జయమీడ్యవిక్రమగుణైః పూర్ణం హృదబ్జే భజే ||
ఓంజుంసఃహౌం మహాదేవో మన్త్రజ్ఞో మానదాయకః |
మానీ మనోరమాఙ్గశ్చ మనస్వీ మానవర్ధనః || ౧||
మాయాకర్తా మల్లరూపో మల్లో మారాన్తకో మునిః |
మహేశ్వరో మహామాన్యో మన్త్రీ మన్త్రిజనప్రియః || ౨||
మారుతో మరుతాం శ్రేష్ఠో మాసికః పక్షికోఽమృతః |
మాతఙ్గకో మత్తచిత్తో మతచిన్మత్తభావనః || ౩||
మానవేష్టప్రదో మేషో మేనకాపతివల్లభః |
మానకాయో మధుస్తేయీ మారయుక్తో జితేన్ద్రియః || ౪||
జయో విజయదో జేతా జయేశో జయవల్లభః |
డామరేశో విరూపాక్షో విశ్వభోక్తా విభావసుః || ౫||
విశ్వేశో విశ్వనాథశ్చ విశ్వసూర్విశ్వనాయకః |
వినేతా వినయీ వాదీ వాన్తదో వాక్ప్రదో వటుః || ౬||
స్థూలః సూక్ష్మోఽచలో లోలో లోలజిహ్వః కరాలకః |
విరాధేయో విరాగీనో విలాసీ లాస్యలాలసః || ౭||
లోలాక్షో లోలధీర్ధర్మీ ధనదో ధనదార్చితః |
ధనీ ధ్యేయోఽప్యధ్యేయశ్చ ధర్మ్యో ధర్మమయో దయః || ౮||
దయావాన్ దేవజనకో దేవసేవ్యో దయాపతిః |
డులిచక్షుర్దరీవాసో దమ్భీ దేవమయాత్మకః || ౯||
కురూపః కీర్తిదః కాన్తః క్లీవోఽక్లీవాత్మకః కుజః |
బుధో విద్యామయః కామీ కామకాలాన్ధకాన్తకః || ౧౦||
జీవో జీవప్రదః శుక్రః శుద్ధః శర్మప్రదోఽనఘః |
శనైశ్చరో వేగగతిర్వాచాలో రాహురవ్యయః || ౧౧||
కేతుః కారాపతిః కాలః సూర్యోఽమితపరాక్రమః |
చన్ద్రో రుద్రపతిః భాస్వాన్ భాగ్యదో భర్గరూపభృత్ || ౧౨||
క్రూరో ధూర్తో వియోగీ చ సఙ్గీ గఙ్గాధరో గజః |
గజాననప్రియో గీతో గానీ స్నానార్చనప్రియః || ౧౩||
పరమః పీవరాఙ్గశ్చ పార్వతీవల్లభో మహాన్ |
పరాత్మకో విరాడ్ధౌమ్యః వానరోఽమితకర్మకృత్ || ౧౪||
చిదానన్దీ చారురూపో గారుడో గరుడప్రియః |
నన్దీశ్వరో నయో నాగో నాగాలఙ్కారమణ్డితః || ౧౫||
నాగహారో మహానాగో గోధరో గోపతిస్తపః |
త్రిలోచనస్త్రిలోకేశస్త్రిమూర్తిస్త్రిపురాన్తకః || ౧౬||
త్రిధామయో లోకమయో లోకైకవ్యసనాపహః |
వ్యసనీ తోషితః శమ్భుస్త్రిధారూపస్త్రివర్ణభాక్ || ౧౭||
త్రిజ్యోతిస్త్రిపురీనాథస్త్రిధాశాన్తస్త్రిధాగతిః |
త్రిధాగుణీ విశ్వకర్తా విశ్వభర్తాఽఽధిపూరుషః || ౧౮||
ఉమేశో వాసుకిర్వీరో వైనతేయో విచారకృత్ |
వివేకాక్షో విశాలాక్షోఽవిధిర్విధిరనుత్తమః || ౧౯||
విద్యానిధిః సరోజాక్షో నిఃస్మరః స్మరనాశనః |
స్మృతిమాన్ స్మృతిదః స్మార్తో బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదాం వరః || ౨౦||
బ్రాహ్మవ్రతీ బ్రహ్మచారీ చతురశ్చతురాననః |
చలాచలోఽచలగతిర్వేగీ వీరాధిపో వరః || ౨౧||
సర్వవామః సర్వగతిః సర్వమాన్యః సనాతనః |
సర్వవ్యాపీ సర్వరూపః సాగరశ్చ సమేశ్వరః || ౨౨||
సమనేత్రః సమద్యుతిః సమకాయః సరోవరః |
సరస్వాన్ సత్యవాక్ సత్యః సత్యరూపః సుధీః సుఖీ || ౨౩||
సురాట్ సత్యః సత్యమతీ రుద్రో రౌద్రవపుర్వసుః |
వసుమాన్ వసుధానాథో వసురూపో వసుప్రదః || ౨౪||
ఈశానః సర్వదేవానామీశానః సర్వబోధినామ్ |
ఈశోఽవశేషోఽవయవీ శేషశాయీ శ్రియః పతిః || ౨౫||
ఇన్ద్రశ్చన్ద్రావతంసీ చ చరాచరజగత్స్థితిః |
స్థిరః స్థాణురణుః పీనః పీనవక్షాః పరాత్పరః || ౨౬||
పీనరూపో జటాధారీ జటాజూటసమాకులః |
పశురూపః పశుపతిః పశుజ్ఞానీ పయోనిధిః || ౨౭||
వేద్యో వైద్యో వేదమయో విధిజ్ఞో విధిమాన్ మృడః |
శూలీ శుభఙ్కరః శోభ్యః శుభకర్తా శచీపతిః || ౨౮||
శశాఙ్కధవలః స్వామీ వజ్రీ శఙ్ఖీ గదాధరః |
చతుర్భుజశ్చాష్టభుజః సహస్రభుజమణ్డితః || ౨౯||
స్రువహస్తో దీర్ఘకేశో దీర్ఘో దమ్భవివర్జితః |
దేవో మహోదధిర్దివ్యో దివ్యకీర్తిర్దివాకరః || ౩౦||
ఉగ్రరూప ఉగ్రపతిరుగ్రవక్షాస్తపోమయః |
తపస్వీ జటిలస్తాపీ తాపహా తాపవర్జితః || ౩౧||
హవిర్హరో హయపతిర్హయదో హరిమణ్డితః |
హరివాహీ మహౌజస్కో నిత్యో నిత్యాత్మకోఽనలః || ౩౨||
సమ్మానీ సంసృతిర్హారీ సర్గీ సన్నిధిరన్వయః |
విద్యాధరో విమానీ చ వైమానికవరప్రదః || ౩౩||
వాచస్పతిర్వసాసారో వామాచారీ బలన్ధరః |
వాగ్భవో వాసవో వాయుర్వాసనాబీజమణ్డితః || ౩౪||
వాసీ కోలశ్రృతిర్దక్షో దక్షయజ్ఞవినాశనః |
దాక్షో దౌర్భాగ్యహా దైత్యమర్దనో భోగవర్ధనః || ౩౫||
భోగీ రోగహరో హేయో హారీ హరివిభూషణః |
బహురూపో బహుమతిర్బహువిత్తో విచక్షణః || ౩౬||
నృత్తకృచ్చిత్తసన్తోషో నృత్తగీతవిశారదః |
శరద్వర్ణవిభూషాఢ్యో గలదగ్ధోఽఘనాశనః || ౩౭||
నాగీ నాగమయోఽనన్తోఽనన్తరూపః పినాకభృతః |
నటనో హాటకేశానో వరీయాంశ్చ వివర్ణభృత్ || ౩౮||
ఝాఙ్కారీ టఙ్కహస్తశ్చ పాశీ శార్ఙ్గీ శశిప్రభః |
సహస్రరూపో సమగుః సాధూనామభయప్రదః || ౩౯||
సాధుసేవ్యః సాధుగతిః సేవాఫలప్రదో విభుః |
సుమహా మద్యపో మత్తో మత్తమూర్తిః సుమన్తకః || ౪౦||
కీలీ లీలాకరో లాన్తః భవబన్ధైకమోచనః |
రోచిష్ణుర్విష్ణురచ్యుతశ్చూతనో నూతనో నవః || ౪౧||
న్యగ్రోధరూపో భయదో భయహాఽభీతిధారణః |
ధరణీధరసేవ్యశ్చ ధరాధరసుతాపతిః || ౪౨||
ధరాధరోఽన్ధకరిపుర్విజ్ఞానీ మోహవర్జితః |
స్థాణుకేశో జటీ గ్రామ్యో గ్రామారామో రమాప్రియః || ౪౩||
ప్రియకృత్ ప్రియరూపశ్చ విప్రయోగీ ప్రతాపనః |
ప్రభాకరః ప్రభాదీప్తో మన్యుమాన్ అవనీశ్వరః || ౪౪||
తీక్ష్ణబాహుస్తీక్ష్ణకరస్తీక్ష్ణాంశుస్తీక్ష్ణలోచనః |
తీక్ష్ణచిత్తస్త్రయీరూపస్త్రయీమూర్తిస్త్రయీతనుః || ౪౫||
హవిర్భుగ్ హవిషాం జ్యోతిర్హాలాహలో హలీపతిః |
హవిష్మల్లోచనో హాలామయో హరితరూపభృత్ || ౪౬||
మ్రదిమాఽఽమ్రమయో వృక్షో హుతాశో హుతభుగ్ గుణీ |
గుణజ్ఞో గరుడో గానతత్పరో విక్రమీ క్రమీ || ౪౭||
క్రమేశ్వరః క్రమకరః క్రమికృత్ క్లాన్తమానసః |
మహాతేజా మహామారో మోహితో మోహవల్లభః || ౪౮||
మహస్వీ త్రిదశో బాలో బాలాపతిరఘాపహః |
బాల్యో రిపుహరో హాహీ గోవిర్గవిమతోఽగుణః || ౪౯||
సగుణో విత్తరాడ్ వీర్యో విరోచనో విభావసుః |
మాలామయో మాధవశ్చ వికర్తనో వికత్థనః || ౫౦||
మానకృన్ముక్తిదోఽతుల్యో ముఖ్యః శత్రుభయఙ్కరః |
హిరణ్యరేతాః సుభగః సతీనాథః సిరాపతిః || ౫౧||
మేఢ్రీ మైనాకభగినీపతిరుత్తమరూపభృత్ |
ఆదిత్యో దితిజేశానో దితిపుత్రక్షయఙ్కరః || ౫౨||
వసుదేవో మహాభాగ్యో విశ్వావసుర్వసుప్రియః |
సముద్రోఽమితతేజాశ్చ ఖగేన్ద్రో విశిఖీ శిఖీ || ౫౩||
గరుత్మాన్ వజ్రహస్తశ్చ పౌలోమీనాథ ఈశ్వరః |
యజ్ఞపేయో వాజపేయః శతక్రతుః శతాననః || ౫౪||
ప్రతిష్ఠస్తీవ్రవిస్రమ్భీ గమ్భీరో భావవర్ధనః |
గాయిష్ఠో మధురాలాపో మధుమత్తశ్చ మాధవః || ౫౫||
మాయాత్మా భోగినాం త్రాతా నాకినామిష్టదాయకః |
నాకీన్ద్రో జనకో జన్యః స్తమ్భనో రమ్భనాశనః || ౫౬||
శఙ్కర ఈశ్వర ఈశః శర్వరీపతిశేఖరః |
లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో వేదాధ్యక్షో విచారకః || ౫౭||
భర్గోఽనర్ఘ్యో నరేశానో నరవాహనసేవితః |
చతురో భవితా భావీ భావదో భవభీతిహా || ౫౮||
భూతేశో మహితో రామో విరామో రాత్రివల్లభః |
మఙ్గలో ధరణీపుత్రో ధన్యో బుద్ధివివర్ధనః || ౫౯||
జయీ జీవేశ్వరో జారో జాఠరో జహ్నుతాపనః |
జహ్నుకన్యాధరః కల్పో వత్సరో మాసరూపధృత్ || ౬౦||
ఋతురృభూసుతాధ్యక్షో విహారీ విహగాధిపః |
శుక్లామ్బరో నీలకణ్ఠః శుక్లో భృగుసుతో భగః || ౬౧||
శాన్తః శివప్రదోఽభేద్యోఽభేదకృచ్ఛాన్తకృత్ పతిః |
నాథో దాన్తో భిక్షురూపీ దాతృశ్రేష్ఠో విశామ్పతిః || ౬౨||
కుమారః క్రోధనః క్రోధీ విరోధీ విగ్రహీ రసః |
నీరసః సరసః సిద్ధో వృషణీ వృషఘాతనః || ౬౩||
పఞ్చాస్యః షణ్ముఖశ్చైవ విముఖః సుముఖీప్రియః |
దుర్ముఖో దుర్జయో దుఃఖీ సుఖీ సుఖవిలాసదః || ౬౪||
పాత్రీ పౌత్రీ పవిత్రశ్చ భూతాత్మా పూతనాన్తకః |
అక్షరం పరమం తత్వం బలవాన్ బలఘాతనః || ౬౫||
భల్లీ భౌలిర్భవాభావో భావాభావవిమోచనః |
నారాయణో ముక్తకేశో దిగ్దేవో ధర్మనాయకః || ౬౬||
కారామోక్షప్రదోఽజేయో మహాఙ్గః సామగాయనః |
తత్సఙ్గమో నామకారీ చారీ స్మరనిసూదనః || ౬౭||
కృష్ణః కృష్ణామ్బరః స్తుత్యస్తారావర్ణస్త్రపాకులః |
త్రపావాన్ దుర్గతిత్రాతా దుర్గమో దుర్గఘాతనః || ౬౮||
మహాపాదో విపాదశ్చ విపదం నాశకో నరః |
మహాబాహుర్మహోరస్కో మహానన్దప్రదాయకః || ౬౯||
మహానేత్రో మహాదాతా నానాశాస్త్రవిచక్షణః |
మహామూర్ధా మహాదన్తో మహాకర్ణో మహోరగః || ౭౦||
మహాచక్షుర్మహానాసో మహాగ్రీవో దిగాలయః |
దిగ్వాసా దితిజేశానో ముణ్డీ ముణ్డాక్షసూత్ర భృత్ || ౭౧||
శ్మశాననిలయోఽరాగీ మహాకటిరనూతనః |
పురాణపురుషోఽపారః పరమాత్మా మహాకరః || ౭౨||
మహాలస్యో మహాకేశో మహోష్ఠో మోహనో విరాట్ |
మహాముఖో మహాజఙ్ఘో మణ్డలీ కుణ్డలీ నటః || ౭౩||
అసపత్నః పత్రకరః పాత్రహస్తశ్చ పాటవః |
లాలసః సాలసః సాలః కల్పవృక్షశ్చ కమ్పితః || ౭౪||
కమ్పహా కల్పనాహారీ మహాకేతుః కఠోరకః |
అనలః పవనః పాఠః పీఠస్థః పీఠరూపకః || ౭౫||
పాటీనః కులిశీ పీనో మేరుధామా మహాగుణీ |
మహాతూణీరసంయుక్తో దేవదానవదర్పహా || ౭౬||
అథర్వశీర్షః సోమ్యాస్యః ఋక్సహస్రామితేక్షణః |
యజుఃసామముఖో గుహ్యో యజుర్వేదవిచక్షణః || ౭౭||
యాజ్ఞికో యజ్ఞరూపశ్చ యజ్ఞజ్ఞో ధరణీపతిః |
జఙ్గమీ భఙ్గదో భాషాదక్షోఽభిగమదర్శనః || ౭౮||
అగమ్యః సుగమః ఖర్వః ఖేటీ ఖట్వాననః నయః |
అమోఘార్థః సిన్ధుపతిః సైన్ధవః సానుమధ్యగః || ౭౯||
ప్రతాపీ ప్రజయీ ప్రాతర్మధ్యాహ్నసాయమధ్వరః |
త్రికాలజ్ఞః సుగణకః పుష్కరస్థః పరోపకృత్ || ౮౦||
ఉపకర్తాపహర్తా చ ఘృణీ రణజయప్రదః |
ధర్మీ చర్మామ్బరశ్చారురూపశ్చారువిశోషణః || ౮౧||
నక్తఞ్చరఃకాలవశీ వశీ వశివరోఽవశః |
వశ్యో వశ్యకరో భస్మశాయీ భస్మవిలేపనః || ౮౨||
భస్మాఙ్గీ మలినాఙ్గశ్చ మాలామణ్డితమూర్ధజః |
గణకార్యః కులాచారః సర్వాచారః సఖా సమః || ౮౩||
సుకురః గోత్రభిద్ గోప్తా భీమరూపో భయానకః |
అరుణశ్చైకచిన్త్యశ్చ త్రిశఙ్కుః శఙ్కుధారణః || ౮౪||
ఆశ్రమీ బ్రాహ్మణో వజ్రీ క్షత్రియః కార్యహేతుకః |
వైశ్యః శూద్రః కపోతస్థః త్వష్టా తుష్టో రుషాకులః || ౮౫||
రోగీ రోగాపహః శూరః కపిలః కపినాయకః |
పినాకీ చాష్టమూర్తిశ్చ క్షితిమాన్ ధృతిమాంస్తథా || ౮౬||
జలమూర్తిర్వాయుమూర్తిర్హుతాశః సోమమూర్తిమాన్ |
సూర్యదేవో యజమాన ఆకాశః పరమేశ్వరః || ౮౭||
భవహా భవమూర్తిశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః |
భవః శర్వస్తథా రుద్రః పశునాథశ్చ శఙ్కరః || ౮౮||
గిరిజో గిరిజానాథో గిరీన్ద్రశ్చ మహేశ్వరః |
గిరీశః ఖణ్డహస్తశ్చ మహానుగ్రో గణేశ్వరః || ౮౯||
భీమః కపర్దీ భీతిజ్ఞః ఖణ్డపశ్చణ్డవిక్రమః |
ఖడ్గభృత్ ఖణ్డపరశుః కృత్తివాసా విషాపహః || ౯౦||
కఙ్కాలః కలనాకారః శ్రీకణ్ఠో నీలలోహితః |
గణేశ్వరో గుణీ నన్దీ ధర్మరాజో దురన్తకః || ౯౧||
భృఙ్గిరీటీ రసాసారో దయాలూ రూపమణ్డితః |
అమృతః కాలరుద్రశ్చ కాలాగ్నిః శశిశేఖరః || ౯౨||
సద్యోజాతః సువర్ణముఞ్జమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ ప్రసహనో గుణినాదప్రతిష్ఠితః || ౯౩||
శుక్లస్త్రిశుక్లః సమ్పన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః |
యజ్ఞరూపో యజ్ఞముఖో యజమానేష్టదః శుచిః || ౯౪||
ధృతిమాన్ మతిమాన్ దక్షో దక్షయజ్ఞవిఘాతకః |
నాగహారీ భస్మధారీ భూతిభూషితవిగ్రహః || ౯౫||
కపాలీ కుణ్డలీ భర్గః భక్తార్తిభఞ్జనో విభుః |
వృషధ్వజో వృషారూఢో ధర్మవృషవివర్ధకః || ౯౬||
మహాబలః సర్వతీర్థః సర్వలక్షణలక్షితః |
సహస్రబాహుః సర్వాఙ్గః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ || ౯౭||
పవిత్రస్త్రికకున్మన్త్రః కనిష్ఠః కృష్ణపిఙ్గలః |
బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాతా శతఘ్నీపాశశక్తిమాన్ || ౯౮||
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణ || ౯౯||
దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృత్ |
గుహప్రియో గణసేవ్యః పవిత్రః సర్వపావనః || ౧౦౦||
లలాటాక్షో విశ్వదేవో దమనః శ్వేతపిఙ్గలః |
విముక్తిర్ముక్తితేజస్కో భక్తానాం పరమా గతిః || ౧౦౧||
దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః |
కైలాసగిరివాసీ చ హిమవద్గిరిసంశ్రయః || ౧౦౨||
నాథపూజ్యః సిద్ధనృత్యో నవనాథసమర్చితః |
కపర్దీ కల్పకృద్ రుద్రః సుమనా ధర్మవత్సలః || ౧౦౩||
వృషాకపిః కల్పకర్తా నియతాత్మా నిరాకులః |
నీలకణ్ఠో ధనాధ్యక్షో నాథః ప్రమథనాయకః || ౧౦౪||
అనాదిరన్తరహితో భూతిదో భూతివిగ్రహః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యుగకరో హరిః || ౧౦౫||
యుగరూపో మహారూపో మహాగీతో మహాగుణః |
విసర్గో లిఙ్గరూపశ్చ పవిత్రః పాపనాశనః || ౧౦౬||
ఈడ్యో మహేశ్వరః శమ్భుర్దేవసింహో నరర్షభః |
విబుధోఽగ్రవరః సూక్ష్మః సర్వదేవస్తపోమయః || ౧౦౭||
సుయుక్తః శోభనో వజ్రీ దేవానాం ప్రభవోఽవ్యయః |
గుహః కాన్తో నిజసర్గః పవిత్రః సర్వపావనః || ౧౦౮||
శృఙ్గీ శృఙ్గప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః |
దేవాసురగణాధ్యక్షో నియమేన్ద్రియవర్ధనః || ౧౦౯||
త్రిపురాన్తకః శ్రీకణ్ఠస్త్రినేత్రః పఞ్చవక్త్రకః |
కాలహృత్ కేవలాత్మా చ ఋగ్యజుఃసామవేదవాన్ || ౧౧౦||
ఈశానః సర్వభూతామీశ్వరః సర్వరక్షసామ్ |
బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మపతిర్బ్రహ్మణోఽధిపతిస్తథా || ౧౧౧||
బ్రహ్మా శివః సదానన్దీ సదానన్తః సదాశివః |
మేఅస్తురూపశ్చార్వఙ్గో గాయత్రీరూపధారణః || ౧౧౨||
అఘోరేభ్యోఽథఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యశ్చ |
సర్వతః శర్వసర్వేభ్యో నమస్తే రుద్రరూపేభ్యః || ౧౧౩||
వామదేవస్తథా జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః కాలః కరాలకః |
మహాకాలో భైరవేశో వేశీ కలవికరణః || ౧౧౪||
బలవికరణో బాలో బలప్రమథనస్తథా |
సర్వభూతాదిదమనో దేవదేవో మనోన్మనః || ౧౧౫||
సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతాయ వై నమః |
భవే భవే నాతిభవే భజస్వ మాం భవోద్భవః || ౧౧౬||
భావనో భవనో భావ్యో బలకారీ పరం జ్ఞానం పరాత్పరః || ౧౧౭||
పారావారః పలాశీ చ మాంసాశీ వైష్ణవోత్తమః |
ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌః దేవో ఓంశ్రీంహౌం భైరవోత్తమః || ౧౧౮||
ఓంహ్రాం నమః శివాయేతి మన్త్రో వటుర్వరాయుధః |
ఓంహ్రీం సదాశివః ఓంహ్రీం ఆపదుద్ధారణో మనుః || ౧౧౯||
ఓంహ్రీం మహాకరాలాస్యః ఓంహ్రీం బటుకభైరవః |
భగవాంస్త్ర్యమ్బక ఓంహ్రీం ఓంహ్రీం చన్ద్రార్ధశేఖరః || ౧౨౦||
ఓంహ్రీం సఞ్జటిలో ధూమ్రో ఓంహ్రీం త్రిపురఘాతనః |
హ్రాంహ్రీంహ్రుం హరివామాఙ్గ ఓంహ్రీంహ్రూంహ్రీం త్రిలోచనః || ౧౨౧||
ఓం వేదరూపో వేదజ్ఞ ఋగ్యజుఃసామమూర్తిమాన్ |
రుద్రో ఘోరరవోఽఘోరో ఓం క్ష్మ్యూం అఘోరభైరవః || ౧౨౨||
ఓంజుంసః పీయుషసక్తోఽమృతాధ్యక్షోఽమృతాలసః |
ఓం త్ర్యమ్బకం యజామహే సుగన్ధిం పుష్టివర్ధనమ్ || ౧౨౩||
ఉర్వారుకమివ బన్ధనాన్మృత్యోర్ముక్షీయ మామృతాత్ |
ఓంహౌంజుంసః ఓంభూర్భువః స్వః ఓంజుంసః మృత్యుఞ్జయః || ౧౨౪||
ఇదం నామ్నాం సహస్రం తు రహస్యం పరమాద్భుతమ్ |
సర్వస్వం నాకినాం దేవి జన్తూనాం భువి కా కథా || ౧౨౫||
తవ భక్త్యా మయాఖ్యాతం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ |
గోప్యం సహస్రనామేదం సాక్షాదమృతరూపకమ్ || ౧౨౬||
యః పఠేత్ పాఠయేద్వాపి శ్రావయేచ్ఛృణుయాత్ తథా |
మృత్యుఞ్జస్య దేవస్య ఫలం తస్య శివే శ్రృణు || ౧౨౭||
లక్ష్మ్యా కృష్ణో ధియా జీవో ప్రతాపేన దివాకరః |
తేజసా వహ్నిదేవస్తు కవిత్వే చైవ భార్గవః || ౧౨౮||
శౌర్యేణ హరిసఙ్కాశో నీత్యా ద్రుహిణసన్నిభః |
ఈశ్వరత్వేన దేవేశి మత్సమః కిమతః పరమ్ || ౧౨౯||
యః పఠేదర్ధరాత్రే చ సాధకో ధైర్యసంయుతః |
పఠేత్ సహస్రనామేదం సిద్ధిమాప్నోతి సాధకః || ౧౩౦||
చతుష్పథే చైకలిఙ్గే మరుదేశే వనేఽజనే |
శ్మశానే ప్రాన్తరే దుర్గే పాఠాత్ సిద్ధిర్న సంశయః || ౧౩౧||
నౌకాయాం చౌరసఙ్ఘే చ సఙ్కటే ప్రాణసంక్షయే |
యత్ర యత్ర భయే ప్రాప్తే విషవహ్నిభయాదిషు || ౧౩౨||
పఠేత్ సహస్రనామాశు ముచ్యతే నాత్ర సంశయః |
భౌమావస్యాం నిశీథే చ గత్వా ప్రేతాలయం సుధీః || ౧౩౩||
పఠిత్వా స భవేద్ దేవి సాక్షాదిన్ద్రోఽర్చితః సురైః |
శనౌ దర్శదినే దేవి నిశాయాం సరితస్తటే || ౧౩౪||
పఠేన్నామసహస్రం వై జపేదష్టోత్తరం శతమ్ |
సుదర్శనో భవేదాశు మృత్యుఞ్జయప్రసాదతః || ౧౩౫||
దిగమ్బరో ముక్తకేశః సాధకో దశధా పఠేత్ |
ఇహ లోకే భవేద్రాజా పరే ముక్తిర్భవిష్యతి || ౧౩౬||
ఇదం రహస్యం పరమం భక్త్యా తవ మయోదితమ్ |
మన్త్రగర్భం మనుమయం న చాఖ్యేయం దురాత్మనే || ౧౩౭||
నో దద్యాత్ పరశిష్యేభ్యః పుత్రేభ్యోఽపి విశేషతః |
రహస్యం మమ సర్వస్వం గోప్యం గుప్తతరం కలౌ || ౧౩౮||
షణ్ముఖస్యాపి నో వాచ్యం గోపనీయం తథాత్మనః |
దుర్జనాద్ రక్షణీయం చ పఠనీయమహర్నిశమ్ || ౧౩౯||
శ్రోతవ్యం సాధకముఖాద్రక్షణీయం స్వపుత్రవత్ |

|| ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీదేవీరహస్యే

మృత్యుఞ్జయసహస్రనామం సమ్పూర్ణమ్ ||


  - ఇతిశమ్-

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...