హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, August 17, 2012

శ్రీ ప్రత్యంగిరా యంత్రం
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com

       ఈ యంత్రమును ప్రత్యంగిరా దేవతా శత్రు సంహారం, విజయము కలుగ జేయుట లో మిక్కిలి శ్రేష్టం . మూల మంత్రమును షోడశోపచారములతో గావించి యధా శక్తి గా జపించిన సిద్ధి ప్రదము 

   సూచన:-    ఈ మంత్ర జపాంతరమున హరి స్మరణమును తప్పక చేయ వలెను. 

మూల మంత్రం :- ఓం హ్రీం యాం కల్పయంతి నోరయః కౄరాం కౄత్యాం వధూమివ హ్రాం బ్రహ్మాణాం ఆపనిర్ణుద్మః ప్రత్యక్కర్తార మృచ్చతు హ్రీం ఓంlinkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...