హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, August 17, 2012

శ్రీ జ్ఞాన దుర్గా యంత్రం
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com

    ఈ  జ్ఞాన  దుర్గా యంత్రమును ఉపాసించిన సమస్త విద్యలు వాక్పటుత్వము కలుగును. విద్యాభి వృద్ధి , సమయ స్ఫూర్తి పరీక్షా  జయము లభ్యము.  మూల మంత్రమును 128  పర్యాయములు జపించ వలెను. 

        మూల మంత్రం :- ఆం హ్రీం క్రోం ఐం దుం ఐం జ్ఞాన  దుర్గే సకల  విద్యాప్రదే దుం హ్రీం ఆం హుం పట్ స్వాహాఃlinkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...