హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, August 24, 2012

మహాలక్ష్మీ అష్టకము


నమస్తేస్తు మహామాయే - శ్రీ పీఠే సురపూజితే
శంఖచక్రగదాహస్తే - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే| 1

నమస్తే గరుడారూషఢే - డోలాసురభయంకరి

సర్వపాపహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే| 2

సర్వజ్ఞే సర్వవరదే - సర్వదుష్టభయంకరి

సర్వదుఃకహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే| 3

సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి - భుక్తిముక్తిప్రదాయిని

మంత్రమూర్తే సదా దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే| 4

ఆద్యంతరహితే దేవి - ఆదిశక్తే మహేశ్వరి

యోగజ్ఞే యోగసంభూతే - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే| 5

స్థూలసూక్ష్మే మహారౌద్రే - మహాశక్తే మహోదరే

మహాపాపహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే| 6

పద్మాసనస్థితే దేవి - పరబ్రహ్మస్వరూపిణి

పరమేశి జగన్మాతర్‌ - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే| 7

శ్వేతాంబరధరే దేవి - నానాలంకారభూషితే

జగత్థ్సితే జగన్మాతర్‌ - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే| 8

మహాలక్ష్మ్యష్టకం స్తోత్రం - యః పఠే ద్భక్తిమా న్నరః

సర్వసిద్ధి మావాప్నోతి - రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా| 9

తేకకాలే పఠే న్నిత్యం - మహాపపావినాశనమ్‌

ద్వికాలం యః పఠే న్నిత్యం - ధనధాన్యసమన్వితః| 10

త్రికాలం యః పఠే న్నిత్యం - మహాశత్రువినాశనం

మహాలక్ష్మీ ర్భవే న్నిత్యం - ప్రసన్నా వరదా శుభా| 11

ఇతి ఇంద్రకృత మహాలక్ష్మ్యష్టకం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...