హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, August 23, 2012

శ్రీ ఇంద్రాక్షీ యంత్రం


శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయం:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com

    ఈ యంత్రము గ్రామ దేవలయములలో ప్రతిష్ఠించుట ముఖ్యము. అభిచార జన్య దోష నివృత్తి కి ఉపకరించును.
దృష్టి దోషలను తొలగించును. 

     మూల మంత్రము :-  ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం  ఇంద్రాక్షీ రుద్రాణీ జృంభిణీ స్ధంభినీ మోహినీ సర్వారిష్ట నివారిణీ , శతృ గణ సంహరిణీ ఓం ఆం క్రోం హ్రీం సంమ్మోహిన్యై నమః స్వాహాః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...