హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, August 09, 2012

24.|| శ్రీ దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలికా స్తోత్రమ్ ||
మూలేవటస్య మునిపుఙ్గవసేవ్యమానం

ముద్రావిశేషముకులీకృతపాణిపద్మమ్ |
మన్దస్మితం మధురవేషముదారమాద్యం
తేజస్తదస్తు హృది మే తరుణేన్దుచూడమ్ || ౧||

శాన్తం శారదచన్ద్రకాన్తిధవళం చన్ద్రాభిరమాననం

చన్ద్రార్కోపమకాన్తికుణ్డలధరం చన్ద్రావదాతాంశుకమ్ |
వీణాపుస్తకమక్షసూత్రవలయం వ్యాఖ్యానముద్రాంకరై
ర్బిభ్రాణం కలయే హృదా మమ సదా శాస్తారమిష్టార్థదమ్ || ౨||

కర్పూరపాత్రమరవిన్దదళాయతాక్షం

కర్పూరశీతలహృదం కరుణావిలాసమ్ |
చన్ద్రార్ధశేఖరమనన్తగుణాభిరామ
మిన్ద్రాదిసేవ్యపదపఙ్కజమీశమీడే || ౩||

ద్యుద్రోధః స్వర్ణమయాసనస్థం

ముద్రోల్లసద్బాహుముదారకాయమ్ |
సద్రోహిణీనాథకళావతంసం
భద్రోదధిం కఞ్చన చిన్తయామః || ౪||

ఉద్యద్భాస్కరసన్నిభం త్రిణయనం శ్వేతాఙ్గరాగప్రభం

బాలం మౌఞ్జిధరం ప్రసన్నవదనం న్యగ్రోధమూలేస్థితమ్ |
పిఙ్గాక్షం మృగశావకస్థితికరం సుబ్రహ్మసూత్రాకృతిమ్
భక్తానామభయప్రదం భయహరం శ్రీదక్షిణామూర్తికమ్ || ౫||

శ్రీకాన్తద్రుహిణోపమన్యు తపన స్కన్దేన్ద్రనన్ద్యాదయః

ప్రాచీనాగురవోఽపియస్య కరుణాలేశాద్గతాగౌరవమ్ |
తం సర్వాదిగురుం మనోజ్ఞవపుషం మన్దస్మితాలఙ్కృతం
చిన్ముద్రాకృతిముగ్ధపాణినళినం చిత్తం శివం కుర్మహే || ౬||

కపర్దినం చన్ద్రకళావతంసం

త్రిణేత్రమిన్దుపతిమాననోజ్వలమ్ |
చతుర్భుజం జ్ఞానదమక్షసూత్ర
పుస్తాగ్నిహస్తం హృది భావయేచ్ఛివమ్ || ౭||

వామోరూపరిసంస్థితాం గిరిసుతామన్యోన్యమాలింగితాం

శ్యామాముత్పలధారిణీ శశినిభాంచాలోకయన్తం శివమ్ |
ఆశ్లిష్టేన కరేణ పుస్తకమధో కుంభం సుధాపూరితం
ముద్రాం జ్ఞానమయీం దధానమపరైర్ముక్తాక్షమాలాం భజే || ౮||

వటతరునికటనివాసం పటుతరవిజ్ఞానముద్రితకరాబ్జమ్ |

కఞ్చనదేశికమాద్యం కైవల్యానన్దకన్దళం వన్దే || ౯||

ఇతి శ్రీ దక్షిణామూర్తి నవరత్నమాలా స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...